Strategjia afatmesme e zhvillimit të Bankës së Shqipërisë 2020-2022

Strategjia afatmesme e zhvillimit të Bankës së Shqipërisë 2020-2022
Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 21.02.2020
Data e shtypjes: 21.02.2020
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Botime te vecanta

Strategjia Afatmesme 2020–2022 ofron udhëzime gjithëpërfshirëse dhe shërben si një udhërrëfyes për aktivitetet e Bankës së Shqipërisë gjatë kësaj periudhe, duke identifikuar përparësitë dhe zhvillimet. Strategjia shërben gjithashtu si një kornizë e përgjithshme dhe udhëzues për përgatitjen e tre viteve të buxhetit, duke përdorur qasjen e menaxhimit të bazuar në rezultate. Buxheti për secilin vit do të zhvillohet mbi bazën e objektivave afatmesëm 2020–2022.