Komentari i ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 "PËR BANKËN E SHQIPËRISË" dhe amendamentet e bëra atij

Authori: Shkëlqim Cani, Dhame Pite, Kamber Myftari, Marjan Gjermeni, Ibrahim Buharaja, Miranda Ramaj, Fiqiri Baholli, Rudina Gorishti, Ergys Misha, Andi Toma.
Data e prodhimit: 30.01.2003
Data e shtypjes: 30.01.2003
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Te tjera
Banka e Shqipërisë, në një nga angazhimet e saj të shumta, për të ndihmuar publikun të kuptojë dhe të vlerësojë rolin e saj, ka hartuar këtë Komentar. Komentari i ligjit “Për Bankën e Shqipërisë” botohet edhe se zbatimi i legjislacionit për bankën qendrore në praktikë ka treguar jo vetëm dobishmërinë e tij, por në ndonjë rast, edhe vështirësi në interpretim. Këto vështirësi vijnë nga ndryshimet e shpeshta të mjedisit ekonomik, nga zhvillimet e shpejta të sistemit financiar dhe nga plot arsye të tjera.