Modeli financiar në Shqipëri: Qasje ndaj të dhënave të panelit

Authori: Elona Dushku, Vasilika Kota
Data e prodhimit: 24.02.2014
Data e shtypjes: 24.02.2014
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Materiale Studimore
Kriza e fundit globale nxori në pah rolin e rëndësishëm të bankave dhe institucioneve të tjera financiare në transmetimin dhe zmadhimin e goditjeve ekonomiko-financiare. Studimi paraqet një Model Financiar për Shqipërinë, me përmasa mesatare dhe që është ende në fazën e zhvillimit. Ai bazohet në bilancet e detajuara të bankave në Shqipëri dhe synon të trajtojë ndikimin e goditjeve makrofinanciare ndaj variablave më të rëndësishme. Ky studim përdor metodat e të dhënave të panelit për të vlerësuar ekuacionet kryesore të sjelljes, si: volumin e huadhënies, të ardhurat neto nga interesat, aktivet e rrezikut të kredisë, kreditë me probleme (për individë dhe biznese), si dhe ekuacionin e kostove të kredisë.