Buletini Zyrtar - Vëllimi 13, nr 2

Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 07.03.2011
Data e shtypjes: 07.03.2011
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Buletini Zyrtar
Në këtë numër të Buletinit Zyrtar do të gjeni vendimet e miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës në mbledhjen e datës 23.02.2011
Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu