Buletini Zyrtar - Vëllimi 20, nr.4

Buletini Zyrtar - Vëllimi 20, nr.4
Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 09.07.2018
Data e shtypjes: 09.07.2018
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Buletini Zyrtar
Në këtë numër të Buletinit Zyrtar do të gjeni të gjitha vendimet e miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë nga data 06.06.2018 deri 04.07.2018.
Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu