Buletini Zyrtar - Vëllimi 20, nr.6

Buletini Zyrtar - Vëllimi 20, nr.6
Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 31.01.2019
Data e shtypjes: 31.01.2019
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Buletini Zyrtar
Në këtë numër të Buletinit Zyrtar do të gjeni të gjitha vendimet e miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë nga data 24.12.2018 deri 26.12.2018 si edhe përmbledhjen e vendimeve të miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, gjatë vitit 2018.