Buletini Zyrtar - Vëllimi 21, nr.8

Buletini Zyrtar - Vëllimi 21, nr.8
Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 09.01.2020
Data e shtypjes: 09.01.2020
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Buletini Zyrtar
Në këtë numër të Buletinit Zyrtar do të gjeni të gjitha vendimet e miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë nga data 04.12.2019 deri 18.12.2019 si edhe përmbledhjen e vendimeve të miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, gjatë vitit 2019.