Buletini Zyrtar - Vëllimi 24, nr.9

Buletini Zyrtar - Vëllimi 24, nr.9
Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 31.12.2022
Data e shtypjes: 31.12.2022
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Buletini Zyrtar
Në këtë numër të Buletinit Zyrtar do të gjeni pjesën e mbetur të vendimeve të miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë për muajin dhjetor 2022 dhe përmbledhjen e vendimeve të miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, gjatë vitit 2022.