Raporti Vjetor 2001

Data e prodhimit: 10.01.2002
Data e shtypjes: 10.01.2002
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Raporti Vjetor
Në përmbushje të detyrave ligjore dhe siç është bërë tashmë traditë, Raporti Vjetor i Bankës së Shqipërisë për vitin 2001 paraqet zhvillimet e detajuara të ekonomisë shqiptare; monetare; të çmimeve të konsumit; të sektorit bankar etj.. Raporti Vjetor, gjithashtu, i shërben Bankës së Shqipërisë për të bërë publike qëndrimet e saj në lidhje me jetën ekonomike dhe financiare të vendit.