Raporti Vjetor 2002

Data e prodhimit: 10.01.2003
Data e shtypjes: 10.01.2003
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Raporti Vjetor
Rritja ekonomike në Shqipëri për vitin 2002, prej 4.7 për qind, rrjedhojë e zgjerimit të sektorit privat, u mbështet kryesisht nga aktiviteti në degët e transportit, të shërbimeve dhe të ndërtimit. Sektori publik po tkurret vazhdimisht.