Raporti Vjetor 2006

Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 10.05.2007
Data e shtypjes: 10.05.2007
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Raporti Vjetor
Zhvillimi ekonomik i vendit gjatë vitit 2006, ka qenë përgjithësisht në përputhje me programin afatmesëm të zhvillimit ekonomik të vendit. Ekonomia shqiptare ka patur ritme krahasimisht të kënaqshme rritjeje, në sajë të dinamizmit të sektorit privat, stabilitetit makroekonomik dhe fryteve të reformave të deritanishme strukturore. Sistemi bankar ka dhënë një stimul të fuqishëm në mbështetje të aktivitetit ekonomik, duke rritur kredinë për ekonominë me rreth 70 miliardë lekë ose mbi 700 milionë dollarë amerikanë.