Raporti Vjetor 2008

Author: Banka e Shqipërisë
Printed on: 21.05.2009
Production date: 21.05.2009
Material category: Publikime Periodike / Raporti Vjetor
Raporti Vjetor i Bankës së Shqipërisë përmban një analizë të gjendjes ekonomiko-financiare të vendit si dhe veprimtarinë e Bankës së Shqipërisë gjatë një viti. Ai gjithashtu, bën një përshkrim të zhvillimeve në ekonominë botërore dhe impaktin e saj mbi ekonominë vendase; të zhvillimeve në tregjet monetare, mbikëqyrjen bankare si dhe të veprimtarive të tjera të Bankës së Shqipërisë; pasqyrat dhe llogaritë financiare, të shoqëruara nga opinioni i kontrollorëve, lidhur me gjendjen financiare të Bankës së Shqipërisë.