Raporti Vjetor 2009

Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 07.05.2010
Data e shtypjes: 07.05.2010
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Raporti Vjetor
Raporti Vjetor i Bankës së Shqipërisë përmban një analizë të gjendjes ekonomiko-financiare të vendit si dhe veprimtarinë e Bankës së Shqipërisë gjatë një viti. Ai gjithashtu, bën një përshkrim të zhvillimeve në ekonominë botërore dhe impaktin e saj mbi ekonominë vendase; të zhvillimeve në tregjet monetare, mbikëqyrjen bankare si dhe të veprimtarive të tjera të Bankës së Shqipërisë;