Raporti Vjetor 2016

Raporti Vjetor 2016
Data e prodhimit: 24.05.2017
Data e shtypjes: 24.05.2017
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Raporti Vjetor
Si banka qendrore e shtetit, Banka e Shqipërisë është autoriteti monetar i vendit dhe ka të drejtën ekskluzive: (i) të hartimit, miratimit dhe zbatimit të pavarur të politikës monetare. Objektivi kryesor i Bankës së Shqipërisë është arritja dhe ruajtja e stabilitetit të çmimeve, që është kontributi më i mirë që mund të japë politika monetare për rritjen e qëndrueshme dhe afatgjatë ekonomike të vendit; (ii) të nxjerrjes e të qarkullimit të monedhës shqiptare, duke siguruar ruajtjen e besimit publik te paraja, përmes garantimit të cilësisë së kartëmonedhave dhe monedhave dhe plotësimit të sigurt dhe eficient të nevojave të ekonomisë për para; (iii) të mbajtjes e të administrimit të rezervave valutore të Republikës së Shqipërisë, si një garanci për përballimin e goditjeve të rënda në sektorin real të ekonomisë dhe në mbështetje të qëndrueshmërisë financiare të vendit.
Përmbajtja