Raporti Vjetor 2021

Raporti Vjetor 2021
Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 16.06.2022
Data e shtypjes: 16.06.2022
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Raporti Vjetor
Raporti vjetor përbën një detyrim ligjor të Bankës së Shqipërisë, me anë të të cilit realizohet llogaridhënia para Kuvendit të Shqipërisë dhe komunikimi me sistemin financiar, mediat dhe publikun. Ai përbën dokumentin më të rëndësishëm që, në mënyrë transparente, informon Kuvendin mbi vendimmarrjen e Këshillit Mbikëqyrës dhe veprimtarinë e Bankës së Shqipërisë, në përmbushje të objektivave të saj institucionalë, monetarë, operacionalë dhe zhvillimorë. Pjesë përbërëse e Raportit Vjetor janë edhe pasqyrat financiare të Bankës së Shqipërisë, së bashku me opinionin e auditorit të jashtëm. Botohet në gjuhët shqipe dhe angleze, një herë në vit.