Raporti i Stabilitetit Financiar për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2016

Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 20.04.2017
Data e shtypjes: 20.04.2017
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Raporti i Stabilitetit Financiar
Banka e Shqipërisë vlerëson që veprimtaria e sektorit bankar dhe e sistemit financiar në përgjithësi, ka vijuar në mënyrë të qëndrueshme gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2016. Në tërësi, ekspozimi i sektorit bankar ndaj rreziqeve të ndryshme mbetet i kontrolluar dhe treguesit kryesorë të veprimtarisë që lidhen me kapitalizimin, likuiditetin dhe përfitueshmërinë, evidentojnë kapacitetin e tij të plotë për të përballuar rreziqet e veprimtarisë në kushte normale, si edhe për të treguar një rezistencë të mirë ndaj goditjeve më të forta.