Raporti i Stabilitetit Financiar për gjashtëmujorin e parë të vitit 2017

Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 29.09.2017
Data e shtypjes: 29.09.2017
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Raporti i Stabilitetit Financiar