Dokumenti i Politikës Monetare për vitin 2005

Authori: Departamenti i Politikës Monetare
Data e prodhimit: 28.12.2005
Data e shtypjes: 28.12.2005
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Dokumenti i Politikës Monetare
Banka e Shqipërisë, si autoriteti monetar i Republikës së Shqipërisë, është institucioni përgjegjës për hartimin, për miratimin dhe për zbatimin e politikës monetare. Politika monetare hartohet në funksion të përmbushjes së objektivit kryesor të Bankës së Shqipërisë, arritjes dhe ruajtjes së stabilitetit të çmimeve.