Raporti Vjetor 1999

Data e prodhimit: 01.02.2000
Data e shtypjes: 01.02.2000
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Raporti Vjetor

Viti 1999 trashëgoi një situatë ekonomike relativisht të qëndrueshme nga viti 1998. Objektivat për vitin 1999 u përcaktuan ambiciozë, nisur nga nevoja që ka Shqipëria për një zhvillim të shpejtë. Situata e luftës në rajon, megjithatë, nuk cënoi arritjen e objektivave sasiorë. Aktualisht, thuhet me bindje se edhe gjatë vitit 1999 ekonomia shqiptare u zhvillua brenda kuadrit të programuar.