Raporti Vjetor 2017

Raporti Vjetor 2017
Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 17.05.2018
Data e shtypjes: 17.05.2018
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Raporti Vjetor
Raporti Vjetor i Bankës së Shqipërisë përmban një analizë të veprimtarisë së Bankës së Shqipërisë në raport me përmbushjen e funksioneve dhe detyrave ligjore të saj gjatë një viti. Gjithashtu, raporti evidenton punën dhe arritjet e institucionit për përmbushjen e strategjisë së zhvillimit afatmesëm dhe afatgjatë të tij. Ai përshkruan gjerësisht aktivitetet e Bankës së Shqipërisë në hallkat kryesore të funksionimit të saj. Pjesë përbërëse e Raportit Vjetor janë edhe pasqyrat financiare të Bankës së Shqipërisë, së bashku me opinionin e auditorit të jashtëm

Botohet një herë në vit, në gjuhët shqipe dhe angleze.