Norma natyrore e papunësisë – Një përqasje sipas formës së reduktuar

Norma natyrore e papunësisë – Një përqasje sipas formës së reduktuar
Authori: Enian Cela, Lorena Skufi
Data e prodhimit: 07.12.2018
Data e shtypjes: 07.12.2018
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Materiale Studimore
Në këtë material vlerësohet seria e normës natyrore të papunësisë (NAIRU) për Shqipërinë, për periudhën 1998-2012, sipas përqasjes state-space me teknikën Kalman Filter. Përqasja bazohet në një specifikim të Kurbës së Filipsit me normën NAIRU si ndryshore e pa vëzhguar. Kufizimi përcaktohet mbi trajektoren e NAIRU-së.