Seminari teknik

Data Prezantuesi Tema
18.09.2019 Gerti Shijaku (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë)  T’i besojmë bankierëve. Analizimi i faktorëve të kërkesës dhe ofertës së kanalit të kredisë në rastin e Shqipërisë duke u bazuar tek informacioni nga vrojtimi i aktivitetit kreditues
 

 

Data Prezantuesi Tema
16.01.2018 Altin Tanku Ndryshimet në kursin e këmbimit dhe kërkesa për para në Shqipëri
25.04.2018 Bledar Hoda Monedha Virtuale, Risitë Teknologjike dhe Bankingu Qendror
18.05.2018 Ilir Vika; Meri Papavangjeli Një model parashikues VAR për ekonominë shqiptare
25.05.2018 Ola Çami Kërkesa për konsum e familjeve: Një aplikim i modelit QUIADS me të dhëna mikro
01.06.2018 Gerti Shijaku Çfarë nxit sjelljen e kujdesshme të Bankës? Një Vlerësim Statistikor Bazuar në Analizën e Komponentit Kryesor
08.06.2018 Meri Papavangjeli Hyrje në metodat Bajesiane të vlerësimit dhe Toolbox-in BEAR
22.06.2018 Bledar Hoda Interpolimi i Serive të GDP me Frekuence Mujore
02.10.2018 Bledar Hoda Implikimet  e  Lehtësirave  Sasiore  (LS)  të  
BQE-së  për  një  ekonomi  të  vogël  dhe  të  
hapur
15.11.2018 Orion Garo Diferencat  e  pagave  si  një  shtrirje  në  
sektorin  e  punësimit,  arsimit  formal  dhe  
klasifikimit profesional në Shqipëri
19.11.2018 Gerti Shijaku Sjellja e kujdesshme e bankave - Një analizë statistikore sipas metodës së analizës së komponentit kryesor

Data Prezantuesi Tema
16.02.2017 Altin Tanku, Kliti Ceca A e ka ndryshuar kriza mekanizmin e transmetimit monetar në Shqipëri? Një aplikim i teknikës Kernel të vlerësimit të densitetit
02.03.2017 Ola Çami Impakti i krizës ekonomike në cilësinë e vetëpunësimit në SHBA
19.07.2017 Gerti Shijaku A ndikon konkurrenca bankare stabilitetin e sistemit bankar pas krizës financiare globale
18.10.2017 Meri Papavangjeli Vlerësimi i fleksibilitetit të pagave dhe çmimeve në Shqipëri
20.10.2017 Margerita Topalli Ndikimi i korrupsionit në performancën e kompanisë në Evropën Qendrore dhe Lindore

Data Prezantuesi Tema
03.06.2016 Arlind Rama, Meri Papavangjeli Matlab dhe Iris për qëllime të modelimit

Data Prezantuesi Tema
23.02.2015 Margerita Topalli, Alban Pllaha, Endrit Yzeiraj Një hyrje në ekonominë e sjelljes
05.03.2015 Enian Çela Tabelat SAM të Shqipërisë: struktura dhe multiplikatorët
11.03.2015 Lorena Skufi Një rregull fiskal në makromodelin MEAM
26.03.2015 Esida Abazaj Përçimi i normës së interesit në Shqipëri
19.06.2015 Meri Papavangjeli Përcaktuesit mikro dhe makroekonomikë të marzhit bankar në Shqipëri (2000-2014)
04.09.2015 Altin Tanku, Alban Pllaha, Endrit Yzeiraj, Margerita Topalli Hyrje në sjelljen organizative
07.10.2015 Enian Çela Tregtia sipas kategorive të mëdha ekonomike
14.10.2015 Endrit Yzeiraj Zhvillimi i sistemit financiar dhe rritja ekonomike

Data Prezantuesi Tema
13.06.2014 Enian Çela Statistika të reja të llogarive kombëtare 2008-2012
17.07.2014 Gerti Shijaku Politika fiskale, prodhimi dhe stresi financiar në rastin e ekonomive evropiane në zhvillim: Një qasje e pragut VAR
10.10.2014 Meri Papavangjeli Hyrje në YADA
18.11.2014 Endrit Yzeiraj Transmetimi i politikës monetare të dy viteve të fundit, sa i plotë ka qenë ai? Problemet, zgjidhjet e mundshme

Data Prezantuesi Tema
11.01.2013 Margerita Topalli Etika në kërkimin shkencor
01.02.2013 Enian Çela Analiza input-output
18.02.2013 Altin Tanku Panel Unit Root Testing
12.06.2013 Endrit Yzeiraj Modele me variabla të varur dhe të kufizuar
27.06.2013 Lindita Vrioni Procesi i vlerësimit të mjaftueshmërisë së kapitalit të brendshëm (ICAAP)
05.07.2013 Gerti Shijaku Mundësia e ndërprerjes së papritur të lëvizjeve të kapitalit: Rasti i Shqipërisë
12.07.2013 Bledar Hoda Ndikimi i goditjeve nominale në luhatjet ekonomike
28.10.2013 Gerti Shijaku Kreditimi në valutë të huaj në Shqipëri

Data Prezantuesi Tema
06.09.2012 Bledar Hoda Të rejat dhe "flluskat"
21.09.2012 Enkela Gaçaj Buxheti i familjeve shqiptare në 2006-2007
01.10.2012 Endrit Yzeiraj NGDP dhe targetimi i nivelit të çmimeve
20.12.2012 Arlind Rama Mikrofinancimi në Shqipëri, analiza e një trendi në rritje