Seminaret e të Premtes

Ky seminar fton nëpunësit e Bankës së Shqipërisë, kërkuesit e sferës akademike dhe të institucioneve të tjera financiare, kërkimore dhe shkencore, vendas dhe te huaj, të prezantojnë dhe diskutojnë me njëri-tjetrin punët e tyre kërkimore, teorike dhe empirike.

Hapësira kohore që zë një seminar është 60-90 minuta dhe koha e vënë në dispozicion të çdo autori, për prezantimin e materialit është rreth 30-40 minuta. Pjesa tjetër shfrytëzohet për pyetje dhe komente mbi materialin e prezantuar.

26.02.2021 Historia Ekonomike e Evropës Qendrore, Lindore dhe Juglindore, nga viti 1800 deri më sot Dr. Matthias Morys, lektor i Ekonomiksit në Universitetin e York-ut Ky libër përfshin një udhëzues të qartë dhe gjithëpërfshirës të historisë ekonomike të Evropës Qendrore, Lindore dhe Juglindore, nga 1800 deri në ditët e sotme. Duke sjellë së bashku autorë nga lindja dhe perëndimi, libri gjithashtu mbështetet në kërkimin shkencor të një brezi të ri studiuesish nga rajoni. Tre dekada pas rënies së komunizmit, në Evropën Qendrore, Lindore dhe Juglindore, në shumë vende, procesi i transformimit është ende i paplotë. (Online në Webex)

 

24.01.2020 Bledar Hoda (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë)  Materiali  synon  vlerësimin  e  implikimeve reale dhe financiare të politikave të Lehtësimit Sasior  (LS)  të  Bankës  Qendrore  Evropiane (BQE) dhe rrezikut potencial pas ndërprerjes 
së   tyre. 
20.02.2020 Lorena Skufi (Departamenti i Politikës Monetare, Banka e Shqipërisë)  Në këtë material përshkruhet lidhja e sektorit financiar me ekonominë reale në makromodelin MEAM. Në fokus është norma e interesit të kredisë , në terma të ndikimit prej treguesve makroekonomikë si probabiliteti i falimentimit të sektorit privat dhe  zhvillimeve ekonomike. Ky material është një përpjekje mbi pasurimin e makromodelit MEAM me tregues financiarë.

 

08.02.2019 Lorena Skufi, Eglent Kika (Departamenti i Politikës Monetare, Banka e Shqipërisë)  Formimi i çmimeve në ekonominë shqiptare – një përqasje makromodeluese
15.02.2019 Enian Çela, Iris Metani, Evelina Çeliku  (Departamenti i Politikës Monetare, Banka e Shqipërisë)  Analiza dhe zhvillimet strukturore të ekonomisë shqiptare: Përqasje sipas matricave të kontabilitetit social
22.02.2019 Gerti Shijaku  (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Sjellja e kujdesshme bankare. Një analizë statistikore e bazuar në një indeks alternativ të ri të llogaritur sipas qasjes së analizës së komponentit kryesor
07.03.2019 Bledar Hoda  (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë)  Monedha virtuale, risitë teknologjike dhe bankingu qendror
21.03.2019 Altin Tanku, Ilir Vika  (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë)  Çfarë i shtyn luhatjet e kursit të këmbimit lekë - euro?
29.03.2019 Eglent Kika, Olti Mitre (Departamenti i Politikës Monetare, Banka e Shqipërisë)  Një vlerësim i normës natyrore të interesit në Shqipëri
26.04.2019 John Joyce (ekspert i FMN-së) Llogaritë sektoriale dhe bilancet: Përdorime të politikave të llogarive sektoriale
30.05.2019 Indrit Hoxha (Asistent Profesor i Ekonomiksit në Universitetin Penn State Harrisburg), Edward Hoang (Universiteti i Colorados, Colorado Springs) Efekti i tronditjeve të të ardhurave neto në sjelljen e firmës: Një qasje e dekompozimit të variancës ndaj të dhënave të nivelit të firmës
20.09.2019 Olti Mitre, Eglent Kika (Departamenti i Politikës Monetare, Banka e Shqipërisë), Tibor Hledik (Joint Vienna Institute) Modeli i parashikimit afatmesëm i Shqipërisë 
22.11.2019 Maria Silgoner (kryeekonomiste në Sektorin e Kërkimeve të Huaja pranë Bankës së Austrisë) Kultura financiare në Austri: Përmbledhje e rezultateve të anketës më të fundit
13.12.2019 Xhilda Kanini, Enkli Ylli, Aida Mollaj (Departamenti i Teknologjisë së Informacionit) Rreziqet kryesore që cënojnë sigurinë kibernetike

 

24.01.2018  Bledar Hoda (Departamenti i Kërkimeve,  Banka e Shqipërisë)

Ndikimi i Shëndetit Financiar të Bankave dhe  Firmave në Koston e Huamarrjes: Çfarë sugjerojnë  të dhënat?

09.03.2018  Elona Dushku, Kliti Ceca (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Ndërmarrjet bujqësore dhe financimi i tyre në  Shqipëri 
16.03.2018  Elona Dushku, Kliti Ceca (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Përdorimi i financimit të jashtëm nga ndërmarrjet  e mikro (1–4 të punësuar) në Shqipëri
06.07.2018  Dr. Ilir Miteza,  Zëvendësdekan  për  “Graduate,  Global and Digital    Education” në Universitetin e Michigan-it Dearborn. Normalja e pazakontë: risitë, sfidat dhe dilemat e  politikës monetare

 

 

 

19.01.2017 Andrea Neri, Concetta Rondinelli, Filippo Scoccianti (Banka e Italisë) Shpenzimet familjare nga një zbritje e taksave: bonusi italian prej 80 euro
10.02.2017 Meri Papavangjeli, Arlind Rama (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Një vlerësim i performancës parashikuese të modelit GAP
21.04.2017 Margherita Bottero (Këshilltare në Departamentin e Ekonomisë dhe Statistikës, Banka e Italisë), Simone Lenzu (Universiteti i Çikagos, Çikago, IL. USA), Filippo Mezzanotti (Shkolla e Menaxhimit Kellogg, Universiteti Northwestern, Evanston, IL. SHBA) Ekspozimi i borxhit sovran dhe kanali i kreditimit të bankave: ndikimi në ofertën e kredisë dhe ekonomia reale
23.06.2017 Wanda Cornacchia (Këshilltare në Divizionin e Analizës së Stabilitetit Financiar dhe Koordinimit, Drejtoria e Stabilitetit Financiar, Banka e Italisë) Vlerësimi i rreziqeve të stabilitetit financiar që dalin nga tregu i pasurive të paluajtshme në Itali
30.06.2017 Daniela Marconi (Këshilltare e Lartë, Divizioni i Ekonomivë në Zhvillim dhe Tregtisë Botërore, Banka e Italisë) Vlerësimi i rritjes potenciale në vendet në zhvillim pas krizës financiare globale
25.08.2017 Marco Taboga (Drejtues i Njësisë së Tregjeve Financiare, Departamenti i Ekonomisë dhe Statistikës, Banka e Italisë) Kuptimi i normave të politikës në kufirin e poshtëm zero: njohuri nga Modeli i normës së hijes Bajeziane
22.09.2017 Gerti Shijaku (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) A ndikon konkurrenca bankare në stabilitetin e sistemit bankar pas krizave financiare globale
24.12.2017 Bledar Hoda (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Ndikimi i shëndetit financiar të bankave dhe firmave në koston e huamarrjes: Çfarë sugjerojnë të dhënat

2016 Evelina Çeliku, Enian Çela, Iris Metani (Departamenti i Politikës Monetare) Endrit Yzeiraj (Departamenti i Kërkimeve), Banka e Shqipërisë Rritja potenciale; hendeku i rritjes dhe papunësisë në rastin e Shqipërisë – Një analizë krahasuese e vlerësimeve
të fundit
20.05.2016 Gerti Shijaku (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) A ndikon rreziku primar sovran mbi stabilitetin bankar? Evidenca nga sektori bankar shqiptar
17.10.2016 Neraida Hoxhaj (Departamenti i Statistikave Financiare, Banka e Shqipërisë) Ndryshimet ndërmjet statistikave të bilancit të pagesave dhe tregtisë së jashtme
16.11.2016 Gerti Shijaku (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Përqendrimi bankar dhe stabiliteti - Rasti i sistemit bankar shqiptar
25.11.2016 Iftekhar Hasan (Profesor i Financës dhe “Corrigan Chair” në Shkollën e Biznesit ‘Gabelli’ në Universitetin ‘Fordham’ në New York. Këshilltar Shkencor pranë Bankës Qendrore të Finlandës dhe Kryeredaktor në Revistën e Stabilitetit Financiar Elseiver) Kontratat financiare: Bankat kundrejt bankave
27.12.2016 Ilir Vika (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Blerina Vika, Kozeta Sevrani (Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës) Përdorimi i rrjeteve neurale artificiale për parashikimin e kursit të këmbimit
29.12.2016 Refika Allkurti (Fejzo) (Departamenti i Statistikave Financiare, Banka e Shqipërisë) Metodika e llogarive financiare

23.01.2015 Meri Papavangjeli (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Ndikimi i faktorëve makroekonomikë në rrezikun e kredisë: Rasti i Shqipërisë (2000-2014)
30.01.2015 Elvis Ponari (Përfaqësues rajonal i “UNIQA Insurance Group AG") Mbi zhvillimet e tregjeve financiare në Evropë dhe mbi portofolin e investimeve të shoqërive të sigurimit në Shqipëri krahasuar me Austrinë
06.03.2015 Anjeza Jahaj, Iris Metani (Departamenti i Politikës Monetare, Banka e Shqipërisë) Qëndrueshmëria fiskale dhe vlerësimi i vulnerabiliteteve fiskale në Shqipëri
20.03.2015 Evelina Çeliku, Genti Hashorva, Merita Toska (Departamenti i Politikës Monetare, Banka e Shqipërisë) Pritjet inflacioniste në Shqipëri: Racionale apo jo? – Vlerësime nga vrojtimet
23.09.2015 Altin Tanku, Kliti Ceca, Elona Dushku (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Eficienca e shpërndarjes së kredisë: Një aplikim i vlerësimit të densitetit Kernel mbi të dhënat e sistemit bankar në Shqipëri
26.10.2015 Gerti Shijaku (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Efektet makroekonomike të përçimit të politikës monetare nëpërmjet qasjes së kufizimit të shenjë: Rasti i Shqipërisë
13.11.2015 Arlind Rama (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Analizë e lidhjes mes zhvillimit financiar dhe rritjes ekonomike. Një vështrim i Evropës Juglindore
  Endrit Yzeiraj (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Zhvillimi i sektorit financiar, aksesi dhe rritja ekonomike
  Alban Pllaha (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Marrëveshja e stabilizim-asociimit BE-Shqipëri

14.02.2014 Eda Dokle (Fituese e Çmimit të Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë për Diplomën më të mirë, për vitin 2013. Master në Ekonomi dhe Financë në Universitetin Charles, Pragë) Inflacioni i shënjestruar në ekonomitë e dollarizuara
28.02.2014 Gerti Shijaku (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Kreditimi në monedhë të huaj në Shqipëri
19.03.2014 Ilir Vika, Enian Çela (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) PBB-ja, komponentët e shpenzimeve dhe deflatorët: Ekstrapolimi dhe interpolimi 3-mujor
04.04.2014 Ada Huibregtse (Pedagoge në Universitetin New York të Tiranës) Ndërhyrja e jashtme në konfliktet etnike
02.05.2014 Endrit Yzeiraj (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Çmimet e shtëpive në Shqipëri: Devijimet nga ekuilibri
07.07.2014 Matthias Morys (Lektor i Ekonomiksit në Universitetin e York-ut) Shfaqja e një rajoni evropian: Ciklet e biznesit ne Evropën Juglindore nga pavarësia politike në Luftën e Dytë Botërore
10.10.2014 Eglent Kika (Departamenti i Politikës Monetare, Banka e Shqipërisë) Quo vadis Shqipëri? Konvergjenca reale drejt shteteve anëtare të Bashkimit Evropian
22.10.2014 Prof. Lars E.O. SVENSSON, Professor at the Stockholm School of Economics Politika monetare moderne
07.11.2014 Enian Çela, Lorena Skufi (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Norma natyrore e papunësisë. Një përqasje sipas formës së reduktuar
20.11.2014 Margerita Topalli (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Harta racionale e ndikimit të tranzicionit ekonomik për ndërmarrjet në Evropën qendrore dhe lindore: Analiza e fjalëve të lidhura

25.01.2013 Gerti Shijaku (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Qëndrueshmëria fiskale në Bashkimin Evropian (BE) dhe vendet e tjera kandidate të mundshme
08.02.2013 Endrit Yzeiraj (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Sinkronizimi i cikleve të biznesit: Një matje e integrimit për vendet e Evropës Juglindore
22.02.2013 Bledar Hoda (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Impakti i trendit stokastik të rritjes në luhatjet ekonomike në Shqipëri
05.04.2013 Alban Pllaha (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Efekti i kurbës-J. Ndikimi i kursit të këmbimit në bilancin tregtar dypalësh ndërmjet Shqipërisë dhe partnerëve kryesorë tregtarë
16.04.2013 Elona Dushku (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Modeli financiar për Shqipërinë: Një përqasje me të dhëna në panel
03.05.2013 Branko Uroševic (Banka e Serbisë) Globalizimi, regjimet e kursit të këmbimit dhe kontaminimi financiar
20.05.2013 Drini Imami (Universiteti Bujqësor i Tiranës), Endrit Lami (Universiteti i Tiranës) Duke parë mbi aspekte të tjera të PBC (ciklet politike të biznesit): Ciklet politike të biznesit dhe pritshmëritë
07.06.2013 Gerti Shijaku (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Roli i parasë si një shtyllë e rëndësishme për politikën monetare: Rasti i Shqipërisë
21.06.2013 Evelina Çeliku, Gent Hashorva (Departamenti i Politikave Monetare, Banka e Shqipërisë) Performanca e parashikimit të inflacionit dhe vendimmarrja e politikës monetare: 2011-2012
28.06.2013 Kliti Ceca, Borana Haxhimusaj
(Departamenti i Kërkimeve)
Arlinda Koleniço, Egnis Isaku (Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit Evropian dhe Komunikimit) Banka e Shqipërisë
Kultura financiare në Shqipëri: Rezultatet e vrojtimit për matjen e nivelit të njohurive financiare të popullatës, 2011
26.09.2013 Bledar Hoda (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Efekti i goditjeve nominale në ciklet e biznesit dhe në trendin e rritjes ekonomike
04.10.2013 Grid Thoma (Asistent Profesor për Ekonomi dhe Administrim, Universiteti i Camerino-s, Macerata, Itali) Financimi i inovacionit dhe inovacioni në financë
11.10.2013 Elisa Pazaj (Departamenti i Operacioneve Monetare) Analizë e sjelljes së investitorëve në tregun primar të letrave
25.10.2013 Dritan Fino (Pedagog pranë Universitetit “Marin Barleti") Zbatueshmëria e standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit në vendet në zhvillim – Rasti i Shqipërisë
08.11.2013 Lorena Skufi, Enian Çela (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Inflacioni i importuar i mallrave të konsumit dhe kontributi në inflacionin e Shqipërisë
19.12.2013 Margerita Topalli (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Si të shkruajmë dhe të vlerësojmë një artikull akademik

  AltinTanku, Elona Dushku, Kliti Ceca (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Hulumtimi empirik i pasigurisë së parashikimit me simulimin Monte Carlo
  Gerti Shijaku (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Arlind Gjokuta (Departamenti i Operacioneve
Monetare, Banka e Shqipërisë)
Politika fiskale dhe rritja ekonomike: Rasti i Shqipërisë
  Erjona Suljoti, Gent Hashorva (Departamenti i Politikës Monetare, Banka e Shqipërisë) Çmimet e shtëpive dhe kredia hipotekare në Shqipëri
  Irini Kalluci (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Sjellja e kreditimit në Shqipëri: Një shenjë konvergjence apo devijim nga tendenca e vet afatgjatë?
  Bora Angjeli (fituese e vendit të parë të Çmimit të Guvernatorit për Diplomën më të Mirë për vitin 2011) Sistemet e pensioneve
  Stefan Laséen, Dan Nyberg, Ingvar Strid
(Banka Qendrore e Suedisë)
Përdorimi i modeleve makroekonometrike në procesin e vendimmarrjes së politikës monetare
  Esida Abazaj (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Sjellja fiskale dhe kurba e yield-eve në Shqipëri
  Irini Kalluci, Oriela Kodra, Kliti Ceca
(Departamenti i Kërkimeve)
Arzana Haxhiaj
(Departamenti i Burimeve Njerëzore)
Lindita Shehi, Besjana Bregasi
(Departamenti i Mbikëqyrjes)
Banka e Shqipërisë
Qeverisja e korporatave në sistemin bankar shqiptar: Analizë e anketimit të kryer
për qeverisjen e korporatave në sistemin bankar shqiptar (2011)
  Kliti Ceca, Alban Pllaha (Departamenti i Kërkimeve) Valentina Semi (Departamenti i Sistemeve të Pagesave) Banka e Shqipërisë Perceptimi i instrumenteve të pagesës nga konsumatorët shqiptarë – Një anketim publik
  Olti Mitre (Departamenti i Politikës Monetare) Performanca e eksporteve të mallrave shqiptare gjatë periudhës 2005-2011
  Ermelinda Kristo, Delina Ibrahimaj
(Departamenti i Politikës
Monetare)
Ndërtimi i një treguesi paraprirës të përbërë për Shqipërinë
28.09.2012 Gerti Shijaku (Departamenti i Kërkimeve), Irini Kalluci (Departamenti i Mbikëqyrjes)
Banka e Shqipërisë
Përcaktuesit e kredisë bankare për sektorin privat – Rasti i Shqipërisë
18.10.2012 Kliti Ceca, Alban Pllaha (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë), Valentina Semi (Departamenti i Sistemeve të Pagesave, Banka e Shqipërisë) Raporti i anketimit mbi përdorimin e instrumenteve të pagesës – Bizneset, shkurt-mars 2012
29.10.2012 Enian Çela (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Efektiviteti i taksës daneze me bazë peshe mbi produktet e paketimit: rasti i paketimeve prej letre dhe kartoni
09.11.2012 Bledar Hoda (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Roli i kursit të këmbimit në modele te tregtisë ndërkombëtare: A qëndron kushti M-L në Shqipëri?
07.12.2012 Enkela Gaçaj (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Kriza ekonomike e Greqisë dhe impakti i saj në Shqipëri

Saverio Simonelli (Universiteti Federiku II i Napolit, Itali) Mafia dhe shpenzimet publike: Evidenca e multiplikatorit fiskal nga një gjysëm-eksperiment
Jonel Kristo (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Integrimi rajonal dhe efektet në rritjen ekonomike: Pasojat në IHD dhe tregti
Lorena Skufi (Fituese e Çmimit të Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë për Diplomën më të mirë, për vitin 2010) Zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm: Një përqasje empirike për Shqipërinë
Armando Memushi (Fakulteti Ekonomik, Universiteti i Tiranës) Konsumi për t’u dukur: Efektet e ndikimeve sociale mbi kërkesën, çmimin dhe fitimet e firmës. Konsumi për t’u dukur në Shqipëri
Ilir Vika (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Deficiti i llogarisë korrente në Shqipëri dhe pasojat politike
Jonel Kristo (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Vlerësimi i efektit afatgjatë të turizmit në rritjen ekonomike të Shqipërisë
Esida Abazaj (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Përcaktuesit makroekonomikë të remitancave në Shqipëri
Nga Kliti Ceca, Irini Kalluci, Oriela Kodra
(Departamenti i Kërkimeve),
Vasilika Kota
(Departamenti i Stabilitetit Financiar),
Arzana Haxhiaj (Departamenti i Burimeve Njerëzore) Banka e Shqipërisë
Qeverisja e bankave në Shqipëri
Drini Imami, Endrit Lame (Universiteti Bujqësor i Tiranës)
Holger Kächelein (Fakulteti Ekonomik, Tiranë)
Ciklet politike në të ardhurat nga privatizimi: Rasti i Shqipërisë
Gerti Shijaku (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Niveli optimal i rezervës valutore: Një vlerësim empirik për rastin e Shqipërisë
Franco Bruni
(Professor, Universiteti Bocconi, Milano)
Mbas krizës, strategjitë e reja për politikën monetare evropiane dhe menaxhimi i saj
Ismail Beka
Zëvendësdrejtor i GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)
A mund të konkurrojë ekonomia bujqësore e vogël shqiptare në kushtet e konkurrencës së tregut agro-ushqimor rajonal e evropian
Evis Kopliku
(Fituese e Çmimit të 3-të të Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë për Diplomën më të mirë, për vitin 2010)
Ndikimi i krizës globale financiare në ekonomitë e Evropës Juglindore
Endrit Yzeiraj (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Impakti i tregtisë në rritjen ekonomike: Një model i bazuar në instrumentet e gravitetit për Evropën post-komuniste
Bledar Hoda (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Kursi ekuilibër në një ekonomi në zhvillim
Gerti Shijaku (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Qëndrueshmëria e politikës fiskale: Rasti i Shqipërisë
Oriela Kodra, Irini Kalluci (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Sa ndikohet performanca financiare e bankave në Shqipëri nga mirëqeverisja e tyre?
Alban Pllaha (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Marrëveshjet e tregtisë së lirë dhe integrimi tregtar në vendet e SEE-së
Vasilika Kota, Arisa Saqe (Departamenti i Stabilitetit Financiar, Banka e Shqipërisë) Indeksi i stresit të sistemit financiar për Shqipërinë

Oriela Kodra (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Indekset e kushteve monetare dhe financiare: Rasti i Shqipërisë
Dilara Das (PhD, University of Southern Illinois) Një shqyrtim mbi efektet e luhatshmërisë së kursit të këmbimit në eksportet e Azisë Lindore
Erjon Luçi (Banka Botërore), Ilir Vika (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Ekuilibri i kursit real të këmbimit të lekut ndaj euros: Sa larg ekuilibrit është?
Doris Ritzberger-Gruenwald, Helmut Stix, Thomas Scheiber
(Sektori i Kërkimeve, Banka e Austrisë)
Përdorimi i euros në Europën Qendrore, Lindore dhe Juglindore. Përhapja, shkaqet dhe ndikimi i krizës financiare botërore
Oliver Deasy (Përfaqësues i EU CARD në Shqipëri) Modeli institucional i zhvillimit socioekonomik: Roli i edukimit dhe trajnimit
Krishna Kamath
(Ekonomist në Departamentin e Financës pranë Wharton School of Business, SHBA)
Udhëheqës loje dhe qira-kërkues: Një analizë empirike e shkrirjes së kompanive sipërmarrëse
Arjan Kadareja
(Anëtar i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë)
Krediti Bankar dhe PBB
Kliti Ceca (Departamenti i Kërkimeve), Hilda Shijaku
(Departamenti i Stabilitetit Financiar) Banka e Shqipërisë
Stress-Testing mbi rrezikun indirekt të kreditit në Shqipëri, bazuar në karakteristikat e bankës
Sonila Biçaku
(Përfaqësuese e IFC (International Finance Cooperation Europe and Central Asia))
Qeverisja e bankave: Pse është e rëndësishme? Ku qëndron e veçanta e saj? Dhe çfarë kuptojmë me të
Alban Pllaha (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit me BE-në. Integrimi tregtar dhe implikimet ekonomike
Armela Mançellari (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Efektet makroekonomike të politikës fiskale: Përqasja me SVAR
Oriela Kodra, Irini Kalluci (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Faktorët kryesorë makroekonomikë në përcaktimin e rrezikut të kredisë: Rasti i Shqipërisë
Evelina Çeliku, Iris Metani
(Departamenti i Politikës Monetare, Banka e Shqipërisë)
Pozicioni konkurrues i ekonomisë shqiptare në terma të produktivitetit e të kostos së punës

Irini Kalluci (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Përcaktuesit e marzhit neto të interesave në sistemin bankar shqiptar
Drini Imami, Endrit Lame (Universiteti Bujqësor i Tiranës),
Holger Kächelein (Fakulteti Ekonomik, Tiranë)
Një pikëpamje e re mbi ciklet politike të biznesit: shpenzimet e individëve në Shqipëri
Nicolaas de Zwager (NEXUS), Ilir Gëdeshi (CESS) DEVINPRO - Prezantimi i projektit dhe gjetjet kryesore nga anketa për migrantët
Elona Dushku (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Zhvillimi financiar dhe rritja ekonomike. Rasti i Shqipërisë
Altin Tanku, Risan Shllaku (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Përshtatshmëria e regjimit të shënjestrimit eksplicit të inflacionit në rastin e Shqipërisë
Ilir Vika (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Vlerësim i shkaqeve të ndërhyrjeve të Bankës së Shqipërisë në tregun valutor
Vasil Zaho
(Fitues i “Çmimit të Guvernatorit për diplomën më të mirë, 2008”)
Eficienca dhe rritja e produktivitetit të bankave shqiptare
Murat Karagoz (Profesor në Universitetin “Epoka”) Disa mendime mbi recesionin e fundit të viteve 2000
Arjan Kadareja
(Anëtar i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë)
Variablat financiarë dhe realë për vendet e Eurozonës me lidhje ndërkombëtare. Një metodë VAR globale
Elona Dushku (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Gap model
Irini Kalluci (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Analiza e sistemit bankar shqiptar nën këndvështrimin rrezik - performancë
Ilir Vika (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Matja e ekuilibrit të kursit të këmbimit të lekut
Didar Erdinç (Profesore e Ekonomisë në Universitetin Amerikan në Bullgari) A rrit kreditimi i lartë brishtësinë e sistemit bankar? Sfida të tranzicionit në sistemin bankar të Bullgarisë në vitet 1997- 2007
Lorina Green, Rezart Erindi
(Departamenti i Operacioneve Monetare, Banka e Shqipërisë)
Përdorimi i modelit KMVMerton për të parashikuar mundësinë e dështimit të firmave në shlyerjen e borxhit të emetuar
Rezart Erindi, Valbona Luga
(Departamenti i Operacioneve Monetare, Banka e Shqipërisë)
Përzgjedhja e benchmark-ut strategjik. Aspekte teorike dhe praktike
Armela Mançellari (Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë) Vlerësimi afatshkurtër i PBB-së reale
Zoltan Jakab
(Drejtor i Analizës Makroekonomike, Zyra e Këshillimit Fiskal, Republika e Hungarisë)
A ekziston multiplikatori fiskal? Reagimet fiskale dhe monetare, besueshmëria dhe multiplikatorët fiskalë në Hungari
Evelina Çeliku, Ermelinda Kristo, Merita Boka
(Departamenti i Politikës Monetare, Banka e Shqipërisë)
Modelimi i PBB-së tremujore - roli i treguesve ekonomikë dhe atyre të vrojtimeve

Arta Pisha (Departamenti i Statistikave Financiare, Banka e Shqipërisë) Indekset e Eurozonës: Një model i ri për matjen e pavarësisë së bankave qendrore në Eurozonë