Revista Ekonomike 6M 2 - 2016

Authori: Departamenti i Kërkimeve
Data e prodhimit: 16.03.2017
Data e shtypjes: 16.03.2017
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Revista Ekonomike
Revista Ekonomike përmban artikuj dhe punë kërkimore të punonjësve të Bankës së Shqipërisë me analiza të lidhura me një gamë të gjerë temash ekonomike dhe financiare, si dhe të dhëna mbi Bankën e Shqipërisë dhe sistemin bankar shqiptar. Artikujt e Revistës Ekonomike botohen me emrin e autorit/ëve, punonjës të Bankës së Shqipërisë, në vijim të përftimit të pëlqimit paraprak të drejtorit të departamentit përkatës. Botohet vetëm online në gjuhët shqipe dhe angleze, me një periodicitet gjashtëmujor.