Normat negative të interesit në Eurozonë dhe ndikimi i tyre në politikat dhe instrumentet e bankave qendrore të vendeve të Ballkanit Perëndimor

Normat negative të interesit në Eurozonë dhe ndikimi i tyre në politikat dhe instrumentet e bankave qendrore të vendeve të Ballkanit Perëndimor
Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 28.02.2018
Data e shtypjes: 28.02.2018
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Seria e librave të Konferencave

Libri përmbledh punimet e konferencës të organizuar nga Banka e Shqipërisë dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar në Tiranë, më 4-5 maj 2017. Konferenca u organizua me ndihmën financiare të Qeverisë Zvicerane nëpërmjet bashkëpunimit me Sekretariatin e Shtetit Zviceran për Çështjet Ekonomike. (English only)