Raporti Vjetor 2018

Raporti Vjetor 2018
Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 08.05.2019
Data e shtypjes: 08.05.2019
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Raporti Vjetor
Raporti Vjetor i Bankës së Shqipërisë është një platformë gjithëpërfshirëse komunikimi, e cila synon të prezantojë, në tërësi dhe me vërtetësi, punën dhe rezultatet e Bankës së Shqipërisë, gjatë harkut kohor të një viti kalendarik. Në këtë cilësi, Raporti Vjetor dhe dokumentet shoqëruese të pasqyrave financiare, janë një instrument i rëndësishëm llogaridhënieje dhe transparence. Ato plotësojnë pavarësinë tonë institucionale dhe i shërbejnë ruajtjes e forcimit të besimit që publiku ka në institucionin tonë.