Raporti Tremujor i Politikës Monetare, 2018/IV

Raporti Tremujor i Politikës Monetare, 2018/IV
Authori: Departamenti i Politikës Monetare
Data e prodhimit: 31.12.2018
Data e shtypjes: 31.12.2018
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Raport i Politikës Monetare

Aktiviteti ekonomik në vend ka ardhur në rritje gjatë gjysmës së dytë të vitit 2018, megjithëse informacioni i disponuar, mbi të cilin mbështetet ky vlerësim, mbetet i pjesshëm dhe i tërthortë. Rritja ekonomike është pasqyruar në shfrytëzimin më të mirë të kapaciteteve prodhuese, sikundër tregon rritja e punësimit, reduktimi i normës së papunësisë, si dhe forcimi i presioneve të brendshme inflacioniste.

Përmbajtja