Materiale studimore

Materiale studimore

Materialet studimore përfshijnë studime, analiza kërkimore mbi çështje të ndryshme, të cilat prekin aspekte teorike dhe praktike me rëndësi për zhvillimet ekonomike, për jetën aktuale financiare të vendit dhe pritjeve për zhvillim.

Ato përgatiten nga punonjësit e Bankës së Shqipërisë, pikëpamjet e të cilëve nuk janë domosdoshmërisht ato të Bankës së Shqipërisë.

Materialet studimore

A është rasti për një rritje të mëtejshme të kapitalit minimal në Shqipëri
Autor: Erjon Luçi
Në gjysmën e dytë të viteve 1990, shumica e vendeve në tranzicion adoptuan politika shumë më të shtrënguara licencimi, sidomos në lidhje me shumën e kërkuar për kapitalin minimal, krahasuar me fazën e parë të tranzicionit.

Tronditjet e sistemit bankar shqiptar dhe politikat e Bankës së Shqipërisë
Autor: Suzana Sheqeri
Ky material ka si qëllim trajtimin e periudhave të tronditjeve të sistemit bankar në Shqipëri, evidentimin e të përbashkëtave dhe dallimeve për këto periudha, shkaqet që çuan në ndodhjen e tyre, ndërhyrjen e Bankës së Shqipërisë dhe shpejtësinë e rekuperimit të krizave të likuiditetit.

Kontributi i inflacioneve të mallrave të tregtueshëm dhe të pa tregtueshëm në inflacionin total: rasti i Shqipërisë
Autor: Evelina Çeliku
Studimi ka për qëllim, të analizojë inflacionin në Shqipëri, si rrjedhojë e ndryshimeve të çmimeve në sektorët e tregtueshëm dhe të patregtueshëm të mallrave dhe shërbimeve të shportës mbi të cilën bazohet aktualisht matja e këtij treguesi.
1 - 3 nga 3
Faqe 1 nga 1