Instrumentet e pagesës siç perceptohen nga konsumatorët shqiptarë - Vlerësime të një ''Modeli Probit'' mbi një anketim publik

Authori: Alban Pllaha, Kliti Ceca, Valentina Semi
Data e prodhimit: 27.12.2016
Data e shtypjes: 27.12.2016
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Materiale Studimore
Ky material ka për qëllim të identifikojë nëse karakteristikat socio – demografike të tilla si: niveli i shkollimit, numri i anëtarëve të familjes, mosha, gjinia, statusi i punësimit dhe niveli i të ardhurave luajnë rol në mënyrën e realizimit të pagesave nga konsumatorët shqiptarë. Duke përdorur një model të zgjedhjes binare (modelin Probit), analizohen të dhënat mikro të marra nga një anketim publik i realizuar nga Banka e Shqipërisë në periudhën mars – prill 2012, mbi përdorimin e instrumenteve të pagesave nga konsumatorët shqiptarë. Ndër të tjera, rezultatet e nxjerra nga modeli Probit sugjerojnë që karakteristikat socio-demografike si niveli i shkollimit, niveli i të ardhurave dhe statusi i punësimit ndikojnë sjelljen e konsumatorëve në përdorimin e një instrumenti të caktuar pagesash në pikat e ndryshme të shitjes. Këto rezultate rikonfirmojnë kështu nëpërmjet metodave ekonometrike hipotezat e ngritura nga Ceca, Pllaha dhe Semi (2013).
Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu