Instrumentet e pagesës siç perceptohen nga konsumatorët shqiptarë - Vlerësime të një ''Modeli Probit'' mbi një anketim publik

Authori: Alban Pllaha, Kliti Ceca, Valentina Semi
Data e prodhimit: 27.12.2016
Data e shtypjes: 27.12.2016
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Materiale Studimore
Ky material ka për qëllim të identifikojë nëse karakteristikat socio – demografike të tilla si: niveli i shkollimit, numri i anëtarëve të familjes, mosha, gjinia, statusi i punësimit dhe niveli i të ardhurave luajnë rol në mënyrën e realizimit të pagesave nga konsumatorët shqiptarë.