Strategjia afatmesme e zhvillimit të Bankës së Shqipërisë 2019-2021

Strategjia afatmesme e zhvillimit të Bankës së Shqipërisë 2019-2021
Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 08.03.2019
Data e shtypjes: 08.03.2019
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Botime te vecanta
Strategjia afatmesme e zhvillimit të Bankës së Shqipërisë për periudhën 2019-2021, përcakton objektivat institucionale gjatë këtij trevjeçari dhe identifikon masat e burimet e nevojshme për përmbushjen e tyre. Ky publikim organizohet sipas një strukture që transmeton qartë dinamikën e veprimtarisë së brendshme dhe rezultatet e jashtme dhe bën të mundur matjen sasiore, dhe cilësore të masave në përmbushjen e objektivave të parashikuara në strategji.