Akte në proces konsultimi

Në këtë rubrikë gjenden projekt-vendimet, të cilat janë në proces konsultimi me subjektet e rregulloreve përkatëse.

Kjo projekt-rregullore synon të përcaktojë kriteret dhe rregullat për llogaritjen e raportit të mbulimit me likuiditet, si dhe nivelin minimal të raportit të mbulimit me likuiditet.

Kjo projekt - rregullore synon të përcaktojë mënyrën e bashkëpunimit ndërmjet bankave, me qëllim krijimin e kushteve për trajtimin jashtëgjyqësor të kredimarrësve të përbashkët, që janë në vështirësi financiare