Akte në proces konsultimi

Në këtë rubrikë gjenden projekt-vendimet, të cilat janë në proces konsultimi me subjektet e rregulloreve përkatëse.

Kjo projekt - rregullore synon të përcaktojë mënyrën e bashkëpunimit ndërmjet bankave, me qëllim krijimin e kushteve për trajtimin jashtëgjyqësor të kredimarrësve të përbashkët, që janë në vështirësi financiare

Kjo projekt-rregullore synon të përcaktojë kushtet për dhënien e miratimit paraprak për marrëveshjen e mbështetjes financiare brenda grupit bankar dhe kërkesat për dokumentacionin dhe përmbajtjen e tij, me qëllim marrjen e këtij miratimi nga Banka e Shqipërisë.

Ky projekt-udhëzim synon të përcaktojë kërkesat dhe metodologjitë mbi kryerjen e stress test-eve nga bankat, si pjesë e procesit të tyre të administrimit të rrezikut.