Akte në proces konsultimi

Në këtë rubrikë gjenden projekt-vendimet, të cilat janë në proces konsultimi me subjektet e rregulloreve përkatëse.

Kjo projekt-rregullore synon të përcaktojë kushtet për dhënien e miratimit paraprak për marrëveshjen e mbështetjes financiare brenda grupit bankar dhe kërkesat për dokumentacionin dhe përmbajtjen e tij, me qëllim marrjen e këtij miratimi nga Banka e Shqipërisë.