Komisionet për individë

Legjende
Institucioni financiar Shkurtimi Perditesimi i fundit
FED INVEST SHKK FI Maj 2024
Kërkim
Shërbimi/Produkti:
Monedha:

Komisionet per llogarine e pageses - LEKË

Mirembajtja e llogarise se pagesesFI
Hapja e llogarise së pagesës (në vlerë)0.00
Komision mujor per mirembajtje llogarie MIN0.00
Komision mujor per mirembajtje llogarie%0.00
Komision mujor per mirembajtje llogarie MAX0.00
Mbyllja e llogarisë së pagesës para 6 muajsh nga celja (në vlerë)0.00
Kredi KufiFI
Komisione administrimi MIN 
Komisione administrimi %18.00
Komisione administrimi MAX 
Penalitet per shlyerje te vonuar te kestit te kredise (në %) 
Komisione per shlyerje te parakoheshme MIN 
Komisione per shlyerje te parakoheshme % 
Komisione per shlyerje te parakoheshme MAX 
Debitim direktFI
MIN 
% 
MAX 
Pagesa periodikeFI
MIN 
% 
MAX 
Transferta ne nisje brenda Shqiperise nepermjet platformes onlineFI
Brenda vendit MIN 
Brenda vendit ne % 
Brenda vendit MAX 
Pagesa ne nisje ne valute MIN 
Pagesa ne nisje ne valute % 
Pagesa ne nisje ne valute MAX 
Transferta ne nisje jashte Shqiperise nepermjet platformes onlineFI
Pagesa ne nisje ne valute MIN 
Pagesa ne nisje ne valute % 
Pagesa ne nisje ne valute MAX 
Transferta ne nisje brenda Shqiperise ne degeFI
Brenda vendit MIN0.00
Brenda vendit ne %0.00
Brenda vendit MAX0.00
Pagesa ne nisje ne valute MIN0.00
Pagesa ne nisje ne valute %0.00
Pagesa ne nisje ne valute MAX0.00
Transferta ne nisje jashte Shqiperise ne degeFI
Pagesa ne nisje ne valute MIN 
Pagesa ne nisje ne valute % 
Pagesa ne nisje ne valute MAX 
Transferta ne mberritje brenda Shqiperise FI
Brenda vendit MIN 
Brenda vendit % 
Brenda vendit MAX 
Ne valute MIN 
Ne valute % 
Ne valute MAX 
Transferta ne mberritje jashte Shqiperise FI
Ne valute MIN 
Ne valute % 
Ne valute MAX 
Terheqja e fondeve ne para fizike brenda Shqiperise nepermjet kartes se debititFI
Terheqje Cash nga terminalet e bankes MIN 
Terheqje Cash nga terminalet e bankes % 
Terheqje Cash nga terminalet e bankes MAX 
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MIN 
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera % 
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MAX 
Terheqja e fondeve ne para fizike jashte Shqiperise nepermjet kartes se debititFI
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MIN 
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit % 
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MAX 
Pagesa me karte debiti brenda ShqiperiseFI
Perdorimi i kartes se debitit ne POS-e brenda vendit MIN 
Perdorimi i kartes se debitit ne POS-e brenda vendit % 
Perdorimi i kartes se debitit ne POS-e brenda vendit MAX 
Pagesa me karte debiti jashte ShqiperiseFI
Perdorimi i kartes se debitit ne POS-e jashte vendit MIN 
Perdorimi i kartes se debitit ne POS-e jashte vendit % 
Perdorimi i kartes se debitit ne POS-e jashte vendit MAX 
Pagesa me karte krediti brenda ShqiperiseFI
Perdorimi i kartes se kreditit ne POS-e brenda vendit MIN 
Perdorimi i kartes se kreditit ne POS-e brenda vendit % 
Perdorimi i kartes se kreditit ne POS-e brenda vendit MAX 
Pagesa me karte krediti jashte ShqiperiseFI
Perdorimi i kartes se kreditit ne POS-e jashte vendit MIN 
Perdorimi i kartes se kreditit ne POS-e jashte vendit % 
Perdorimi i kartes se kreditit ne POS-e jashte vendit MAX