Baza ligjore e rregullative

Funksionimi dhe administrimi i Regjistrit të Kredive rregullohen me aktin e mëposhtëm: