Normat nominale dhe NEI për bizneset

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Alpha Albania BA Prill 2020
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Prill 2020
Banka Credins BC Prill 2020
Banka e Bashkuar e Shqipërisë BBSH Prill 2020
Banka e Parë e Investimeve Albania BPI Prill 2020
Banka Intesa SanPaolo e Shqipërisë BIS Prill 2020
Banka Kombëtare Tregtare BKT Prill 2020
Banka OTP Albania OTP Prill 2020
Banka Procredit BPC Prill 2020
Banka Raiffeisen BR Prill 2020
Banka Tirana BT Prill 2020
Banka Union BU Prill 2020
Kërkim
Shërbimi/Produkti:
Monedha:
Normat:

OVËRDRAFT - LEKË / Nominale Fikse

Biznes i vogel
MuajBABAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
0-12     8.00      
13-24            
25-36            
37-48            
49-60            
61-72            
73-84            
85-96            
97-108            
109-120            
121-180            
181-240            
241-360            
Biznes i mesëm
MuajBABAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
0-12        6.25   
13-24            
25-36            
37-48            
49-60            
61-72            
73-84            
85-96            
97-108            
109-120            
121-180            
181-240            
241-360            
Biznes i madh
MuajBABAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
0-12        6.00   
13-24            
25-36            
37-48            
49-60            
61-72            
73-84            
85-96            
97-108            
109-120            
121-180            
181-240            
241-360