Normat nominale dhe NEI për bizneset

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Alpha Albania BA Korrik 2019
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Korrik 2019
Banka Credins BC Korrik 2019
Banka e Bashkuar e Shqipërisë BBSH Korrik 2019
Banka e Kreditit të Shqipërisë BKSH Prill 2019
Banka e Parë e Investimeve Albania BPI Korrik 2019
Banka Intesa SanPaolo e Shqipërisë BIS Korrik 2019
Banka Kombëtare Tregtare BKT Korrik 2019
Banka NBG Albania BKG Tetor 2018
Banka Ndërkombëtare Tregtare BNT Korrik 2019
Banka OTP Albania OTP Korrik 2019
Banka Procredit BPC Korrik 2019
Banka Raiffeisen BR Korrik 2019
Banka Tirana BT Korrik 2019
Banka Union BU Korrik 2019
BankaVeneto VB Tetor 2018
Kërkim
Shërbimi/Produkti:
Monedha:
Normat:

OVËRDRAFT - LEKË / Nominale Fikse

Biznes i vogel
MuajBABAIBCBBSHBKSHBPIBISBKTBKGBNTOTPBPCBRBTBUVB
0-12      8.00      5.30  
13-24                
25-36                
37-48                
49-60                
61-72                
73-84                
85-96                
97-108                
109-120                
121-180                
181-240                
241-360                
Biznes i mesëm
MuajBABAIBCBBSHBKSHBPIBISBKTBKGBNTOTPBPCBRBTBUVB
0-12           6.25 4.50  
13-24                
25-36                
37-48                
49-60                
61-72                
73-84                
85-96                
97-108                
109-120                
121-180                
181-240                
241-360                
Biznes i madh
MuajBABAIBCBBSHBKSHBPIBISBKTBKGBNTOTPBPCBRBTBUVB
0-12           6.00 4.10  
13-24                
25-36                
37-48                
49-60                
61-72                
73-84                
85-96                
97-108                
109-120                
121-180                
181-240                
241-360