Normat nominale dhe NEI për bizneset

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Alpha Albania BA Prill 2021
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Prill 2021
Banka Credins BC Prill 2021
Banka e Bashkuar e Shqipërisë BBSH Prill 2021
Banka e Parë e Investimeve Albania BPI Prill 2021
Banka Intesa SanPaolo e Shqipërisë BIS Prill 2021
Banka Kombëtare Tregtare BKT Prill 2021
Banka OTP Albania OTP Prill 2021
Banka Procredit BPC Prill 2021
Banka Raiffeisen BR Prill 2021
Banka Tirana BT Prill 2021
Banka Union BU Prill 2021
Kërkim
Shërbimi/Produkti:
Monedha:
Normat:

OVËRDRAFT - LEKË / Nominale Fikse

Biznes i vogel
MuajBABAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
0-12     8.00  7.65   
13-24            
25-36            
37-48            
49-60            
61-72            
73-84            
85-96            
97-108            
109-120            
121-180            
181-240            
241-360            
Biznes i mesëm
MuajBABAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
0-12        6.25   
13-24            
25-36            
37-48            
49-60            
61-72            
73-84            
85-96            
97-108            
109-120            
121-180            
181-240            
241-360            
Biznes i madh
MuajBABAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
0-12        6.00   
13-24            
25-36            
37-48            
49-60            
61-72            
73-84            
85-96            
97-108            
109-120            
121-180            
181-240            
241-360