Normat nominale dhe NEI për bizneset

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Alpha Albania BA Tetor 2018
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Nentor 2018
Banka Credins BC Tetor 2018
Banka e Bashkuar e Shqipërisë BBSH Tetor 2018
Banka e Kreditit të Shqipërisë BKSH Tetor 2018
Banka e Parë e Investimeve Albania BPI Tetor 2018
Banka Intesa SanPaolo e Shqipërisë BIS Tetor 2018
Banka Kombëtare Tregtare BKT Tetor 2018
Banka NBG Albania BKG Tetor 2018
Banka Ndërkombëtare Tregtare BNT Tetor 2018
Banka Procredit BPC Tetor 2018
Banka Raiffeisen BR Tetor 2018
Banka Societe Generale Albania BSG Tetor 2018
Banka Tirana BT Tetor 2018
Banka Union BU Tetor 2018
BankaVeneto VB Tetor 2018
Kërkim
Shërbimi/Produkti:
Monedha:
Normat:

OVËRDRAFT - LEKË / Nominale Fikse

Biznes i vogel
MuajBABAIBCBBSHBKSHBPIBISBKTBKGBNTBPCBRBSGBTBUVB
0-12      8.00      6.50  
13-24                
25-36                
37-48                
49-60                
61-72                
73-84                
85-96                
97-108                
109-120                
121-180                
181-240                
241-360                
Biznes i mesëm
MuajBABAIBCBBSHBKSHBPIBISBKTBKGBNTBPCBRBSGBTBUVB
0-12          6.25  6.50  
13-24                
25-36                
37-48                
49-60                
61-72                
73-84                
85-96                
97-108                
109-120                
121-180                
181-240                
241-360                
Biznes i madh
MuajBABAIBCBBSHBKSHBPIBISBKTBKGBNTBPCBRBSGBTBUVB
0-12          6.00  4.20  
13-24                
25-36                
37-48                
49-60                
61-72                
73-84                
85-96                
97-108                
109-120                
121-180                
181-240                
241-360