Normat nominale dhe NEI për bizneset

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Alpha Albania BA Prill 2022
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Prill 2022
Banka Credins BC Prill 2022
Banka e Bashkuar e Shqipërisë BBSH Prill 2022
Banka e Parë e Investimeve Albania BPI Prill 2022
Banka Intesa SanPaolo e Shqipërisë BIS Prill 2022
Banka Kombëtare Tregtare BKT Prill 2022
Banka OTP Albania OTP Prill 2022
Banka Procredit BPC Prill 2022
Banka Raiffeisen BR Prill 2022
Banka Tirana BT Prill 2022
Banka Union BU Prill 2022
Kërkim
Shërbimi/Produkti:
Monedha:
Normat:

OVËRDRAFT - LEKË / Nominale Fikse

Biznes i vogel
MuajBABAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
0-12     8.00  7.65   
13-24            
25-36            
37-48            
49-60            
61-72            
73-84            
85-96            
97-108            
109-120            
121-180            
181-240            
241-360            
Biznes i mesëm
MuajBABAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
0-12        7.25   
13-24            
25-36            
37-48            
49-60            
61-72            
73-84            
85-96            
97-108            
109-120            
121-180            
181-240            
241-360            
Biznes i madh
MuajBABAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
0-12        6.00   
13-24            
25-36            
37-48            
49-60            
61-72            
73-84            
85-96            
97-108            
109-120            
121-180            
181-240            
241-360