Normat nominale dhe NEI për bizneset

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Maj 2024
Banka Credins BC Maj 2024
Banka e Bashkuar e Shqipërisë BBSH Maj 2024
Banka e Parë e Investimeve Albania BPI Maj 2024
Banka Intesa SanPaolo e Shqipërisë BIS Maj 2024
Banka Kombëtare Tregtare BKT Maj 2024
Banka OTP Albania OTP Maj 2024
Banka Procredit BPC Maj 2024
Banka Raiffeisen BR Maj 2024
Banka Tirana BT Maj 2024
Banka Union BU Maj 2024
Kërkim
Shërbimi/Produkti:
Monedha:
Normat:

OVERDRAFT - LEKË / Nominale Fikse

Biznes i vogel
MuajBAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
0-12    8.00  8.15   
13-24 0.00         
25-36 0.00         
37-48 0.00         
49-60 0.00         
61-72 0.00         
73-84 0.00         
85-96 0.00         
97-108 0.00         
109-120 0.00         
121-180 0.00         
181-240 0.00         
241-360 0.00         
Biznes i mesem
MuajBAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
0-12       8.25   
13-24 0.00         
25-36 0.00         
37-48 0.00         
49-60 0.00         
61-72 0.00         
73-84 0.00         
85-96 0.00         
97-108 0.00         
109-120 0.00         
121-180 0.00         
181-240 0.00         
241-360 0.00         
Biznes i madh
MuajBAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
0-12       8.25   
13-24 0.00         
25-36 0.00         
37-48 0.00         
49-60 0.00         
61-72 0.00         
73-84 0.00         
85-96 0.00         
97-108 0.00         
109-120 0.00         
121-180 0.00         
181-240 0.00         
241-360 0.00