Normat nominale dhe NEI për bizneset

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Alpha Albania BA Tetor 2020
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Tetor 2020
Banka Credins BC Tetor 2020
Banka e Bashkuar e Shqipërisë BBSH Tetor 2020
Banka e Parë e Investimeve Albania BPI Tetor 2020
Banka Intesa SanPaolo e Shqipërisë BIS Tetor 2020
Banka Kombëtare Tregtare BKT Tetor 2020
Banka OTP Albania OTP Tetor 2020
Banka Procredit BPC Tetor 2020
Banka Raiffeisen BR Tetor 2020
Banka Tirana BT Tetor 2020
Banka Union BU Tetor 2020
Kërkim
Shërbimi/Produkti:
Monedha:
Normat:

OVËRDRAFT - LEKË / Nominale Fikse

Biznes i vogel
MuajBABAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
0-12  5.00  8.00  7.65   
13-24            
25-36            
37-48            
49-60            
61-72            
73-84            
85-96            
97-108            
109-120            
121-180            
181-240            
241-360            
Biznes i mesëm
MuajBABAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
0-12        6.25   
13-24            
25-36            
37-48            
49-60            
61-72            
73-84            
85-96            
97-108            
109-120            
121-180            
181-240            
241-360            
Biznes i madh
MuajBABAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
0-12        6.00   
13-24            
25-36            
37-48            
49-60            
61-72            
73-84            
85-96            
97-108            
109-120            
121-180            
181-240            
241-360