Normat nominale dhe NEI për bizneset

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Janar 2023
Banka Credins BC Janar 2023
Banka e Bashkuar e Shqipërisë BBSH Janar 2023
Banka e Parë e Investimeve Albania BPI Janar 2023
Banka Intesa SanPaolo e Shqipërisë BIS Janar 2023
Banka Kombëtare Tregtare BKT Janar 2023
Banka OTP Albania OTP Janar 2023
Banka Procredit BPC Janar 2023
Banka Raiffeisen BR Janar 2023
Banka Tirana BT Janar 2023
Banka Union BU Janar 2023
Kërkim
Shërbimi/Produkti:
Monedha:
Normat:

OVËRDRAFT - LEKË / Nominale Fikse

Biznes i vogel
MuajBAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
0-12    8.00  7.65 0.30 
13-24         1.20 
25-36         1.90 
37-48           
49-60           
61-72           
73-84           
85-96           
97-108           
109-120           
121-180           
181-240           
241-360           
Biznes i mesëm
MuajBAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
0-12       7.25   
13-24           
25-36           
37-48           
49-60           
61-72           
73-84           
85-96           
97-108           
109-120           
121-180           
181-240           
241-360           
Biznes i madh
MuajBAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
0-12       6.00   
13-24           
25-36           
37-48           
49-60           
61-72           
73-84           
85-96           
97-108           
109-120           
121-180           
181-240           
241-360