Normat nominale dhe NEI për bizneset

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Alpha Albania BA Janar 2020
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Janar 2020
Banka Credins BC Janar 2020
Banka e Bashkuar e Shqipërisë BBSH Janar 2020
Banka e Parë e Investimeve Albania BPI Janar 2020
Banka Intesa SanPaolo e Shqipërisë BIS Janar 2020
Banka Kombëtare Tregtare BKT Janar 2020
Banka OTP Albania OTP Janar 2020
Banka Procredit BPC Janar 2020
Banka Raiffeisen BR Janar 2020
Banka Tirana BT Janar 2020
Banka Union BU Janar 2020
Kërkim
Shërbimi/Produkti:
Monedha:
Normat:

OVËRDRAFT - LEKË / Nominale Fikse

Biznes i vogel
MuajBABAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
0-12     8.00      
13-24            
25-36            
37-48            
49-60            
61-72            
73-84            
85-96            
97-108            
109-120            
121-180            
181-240            
241-360            
Biznes i mesëm
MuajBABAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
0-12        6.25   
13-24            
25-36            
37-48            
49-60            
61-72            
73-84            
85-96            
97-108            
109-120            
121-180            
181-240            
241-360            
Biznes i madh
MuajBABAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
0-12        6.00   
13-24            
25-36            
37-48            
49-60            
61-72            
73-84            
85-96            
97-108            
109-120            
121-180            
181-240            
241-360