Normat nominale dhe NEI për bizneset

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Alpha Albania BA Tetor 2019
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Tetor 2019
Banka Credins BC Tetor 2019
Banka e Bashkuar e Shqipërisë BBSH Tetor 2019
Banka e Parë e Investimeve Albania BPI Tetor 2019
Banka Intesa SanPaolo e Shqipërisë BIS Tetor 2019
Banka Kombëtare Tregtare BKT Tetor 2019
Banka OTP Albania OTP Tetor 2019
Banka Procredit BPC Tetor 2019
Banka Raiffeisen BR Tetor 2019
Banka Tirana BT Tetor 2019
Banka Union BU Tetor 2019
Kërkim
Shërbimi/Produkti:
Monedha:
Normat:

OVËRDRAFT - LEKË / Nominale Fikse

Biznes i vogel
MuajBABAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
0-12     8.00      
13-24            
25-36            
37-48            
49-60            
61-72            
73-84            
85-96            
97-108            
109-120            
121-180            
181-240            
241-360            
Biznes i mesëm
MuajBABAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
0-12        6.25   
13-24            
25-36            
37-48            
49-60            
61-72            
73-84            
85-96            
97-108            
109-120            
121-180            
181-240            
241-360            
Biznes i madh
MuajBABAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
0-12        6.00   
13-24            
25-36            
37-48            
49-60            
61-72            
73-84            
85-96            
97-108            
109-120            
121-180            
181-240            
241-360