Zyra të përfaqësimit të bankave të huaja

Zyrë përfaqësimi është njësi organizative e një banke të huaj në Republikën e Shqipërisë, e cila licencohet me qëllim studimin e tregut dhe të kërkesave të publikut për produkte bankare në tregun shqiptar. Ajo nuk ushtron veprimtari bankare dhe financiare.

Aktualisht, në Shqipëri nuk është licencuar asnjë zyrë përfaqësimi e një banke të huaj.