Komisionet për biznese

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Maj 2023
Banka Credins BC Maj 2023
Banka e Bashkuar e Shqipërisë BBSH Maj 2023
Banka e Parë e Investimeve Albania BPI Maj 2023
Banka Intesa SanPaolo e Shqipërisë BIS Maj 2023
Banka Kombëtare Tregtare BKT Maj 2023
Banka OTP Albania OTP Janar 2023
Banka Procredit BPC Maj 2023
Banka Raiffeisen BR Maj 2023
Banka Tirana BT Maj 2023
Banka Union BU Janar 2023
Kërkim
Shërbimi/Produkti:
Monedha:

Komisione për kartat - LEK

Kartë kreditiBAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
Leshimi i kartes sipas kushteve te punes 1'200.00   0.00  0.00 1'500.00
Komision vjetor i mirembajtjes se kartes 6'000.00 2'830.25 2'000.00 2'000.002'000.00  
Leshimi i nje karte te re pas skadimit 1'200.00   0.00  0.00 1'500.00
Dhenia e nje Pin-i te ri. 200.00 566.05 500.00 600.00700.00 1'000.00
Terheqje Cash nga terminalet e bankes MIN 200.00 339.63 1'000.00 600.00500.00 200.00
Terheqje Cash nga terminalet e bankes % 2.00 2.50   2.00   
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MIN 300.00 339.63 1'000.00 600.00700.00  
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera % 2.00 2.50   2.00   
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MAX     50'000.00  700.00 500.00
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MIN 500.00 339.63 1'500.00 600.001'000.00  
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit % 2.00 2.50   2.75   
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MAX     50'000.00  1'000.00 500.00
Pagesa nga Pos-et brenda vendit   0.00 0.00  700.00  
Pagesa nga Pos-et jashte vendit   0.00 0.00 1.001'000.00  
Bllokim Karte     0.00  500.00  
Interes penalizues per mosshlyerje detyrimi. (%)   42.00 2.00 0.500.23 21.00
Karte debitiBAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
Leshimi i kartes sipas kushteve te punes 1'200.000.00 0.000.001'000.00 0.00 250.00
Komision vjetor i mirembajtjes se kartes 1'200.00600.00 6'792.600.003'600.000.001'500.00  
Leshimi i nje karte te re pas skadimit 1'200.000.00 0.000.00700.000.000.00 250.00
Dhenia e nje Pin-i te ri. 200.00400.00400.001'000.00500.00700.00100.00200.00 500.00
Terheqje Cash nga terminalet e bankes  0.00 0.000.000.000.000.00  
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MIN  0.00200.00226.42500.00 150.00300.00 350.00
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera %  0.00   2.00 1.25 2.00
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MIN  350.00500.00283.03500.00 350.00300.00 350.00
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit % 2.002.002.002.50 3.002.252.00 2.00
Pagesa nga Pos-et brenda vendit %  0.000.000.000.000.000.000.00  
Pagesa nga Pos-et jashte vendit %  0.000.00 0.002.501.501.50  
Bllokim Karte  0.00 0.000.000.00 500.00