Komisionet për biznese

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Janar 2024
Banka Credins BC Janar 2024
Banka e Bashkuar e Shqipërisë BBSH Janar 2024
Banka e Parë e Investimeve Albania BPI Janar 2024
Banka Intesa SanPaolo e Shqipërisë BIS Janar 2024
Banka Kombëtare Tregtare BKT Janar 2024
Banka OTP Albania OTP Janar 2024
Banka Procredit BPC Janar 2024
Banka Raiffeisen BR Janar 2024
Banka Tirana BT Janar 2024
Banka Union BU Janar 2024
Kërkim
Shërbimi/Produkti:
Monedha:

Komisione per kartat - LEK

Karte kreditiBAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
Leshimi i kartes sipas kushteve te punes 1'200.00   0.00  0.00 1'500.00
Komision vjetor i mirembajtjes se kartes  6'000.00 2'597.00 2'000.00 2'000.002'000.00  
Leshimi i nje karte te re pas skadimit 1'200.00   0.00  0.00 1'500.00
Dhenia e nje Pin-i te ri.  200.00 519.40 500.00 600.00700.00 1'000.00
Terheqje Cash nga terminalet e bankes MIN 200.00 311.64 1'000.00 600.00500.00 200.00
Terheqje Cash nga terminalet e bankes % 0.02 2.50   2.00   
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MIN 300.00 311.64 1'000.00 600.00700.00  
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera % 0.02 2.50   2.00   
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MAX 0.00   50'000.00  700.00 500.00
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MIN 500.00 311.64 1'500.00 600.001'000.00  
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit % 0.02 2.50   2.75   
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MAX 0.00   50'000.00  1'000.00 500.00
Pagesa nga Pos-et brenda vendit  0.00 0.00 0.00  700.00  
Pagesa nga Pos-et jashte vendit 0.00 0.00 0.00 1.001'000.00  
Bllokim Karte  0.00   0.00  500.00  
Interes penalizues per mosshlyerje detyrimi. (%) 0.00 42.00 2.00 0.500.23 21.00
Karte debitiBAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
Leshimi i kartes sipas kushteve te punes0.001'200.00  0.000.00  0.00 250.00
Komision vjetor i mirembajtjes se kartes 1'200.001'200.00  6'232.800.00 0.001'500.00  
Leshimi i nje karte te re pas skadimit0.001'200.00  0.000.00 0.000.00 500.00
Dhenia e nje Pin-i te ri. 300.00200.00  1'000.00500.00 100.00200.00 500.00
Terheqje Cash nga terminalet e bankes 0.000.00  0.000.00 0.000.00  
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MIN300.000.00  207.76500.00 150.00300.00 350.00
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera %2.000.00      1.25 2.00
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MIN400.00   266.58500.00 350.00300.00 350.00
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit %2.250.02  2.50  2.252.00 2.00
Pagesa nga Pos-et brenda vendit %0.000.00  0.000.00 0.000.00  
Pagesa nga Pos-et jashte vendit %1.500.00   0.00 1.501.50  
Bllokim Karte  0.00  0.000.00  500.00