Komisionet për biznese

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Alpha Albania BA Prill 2022
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Prill 2022
Banka Credins BC Prill 2022
Banka e Bashkuar e Shqipërisë BBSH Prill 2022
Banka e Parë e Investimeve Albania BPI Prill 2022
Banka Intesa SanPaolo e Shqipërisë BIS Prill 2022
Banka Kombëtare Tregtare BKT Prill 2022
Banka OTP Albania OTP Prill 2022
Banka Procredit BPC Prill 2022
Banka Raiffeisen BR Prill 2022
Banka Tirana BT Prill 2022
Banka Union BU Prill 2022
Kërkim
Shërbimi/Produkti:
Monedha:

Komisione për kartat - LEK

Kartë kreditiBABAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
Leshimi i kartes sipas kushteve te punes  1'200.00   0.00  0.00 1'500.00
Komision vjetor i mirembajtjes se kartes  6'000.00 3'040.50   2'000.002'000.00  
Leshimi i nje karte te re pas skadimit  1'200.00      0.00 1'500.00
Dhenia e nje Pin-i te ri.  200.00 608.10   600.00700.00 1'000.00
Terheqje Cash nga terminalet e bankes MIN  200.00 364.86   600.00500.00 200.00
Terheqje Cash nga terminalet e bankes %  2.00 2.50   2.00   
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MIN  300.00 364.86   600.00700.00  
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera %  2.00 2.50   2.00   
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MAX         700.00 500.00
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MIN  500.00 364.86   600.001'000.00  
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit %  2.00 2.50   2.75   
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MAX         1'000.00 500.00
Pagesa nga Pos-et brenda vendit    0.00    700.00  
Pagesa nga Pos-et jashte vendit    0.00   1.001'000.00  
Bllokim Karte         500.00  
Interes penalizues per mosshlyerje detyrimi. (%)    42.00   0.500.23 21.00
Karte debitiBABAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
Leshimi i kartes sipas kushteve te punes  1'200.000.00 0.00 1'000.00 0.00 500.00
Komision vjetor i mirembajtjes se kartes  1'200.00600.00 7'297.20 3'600.000.001'500.00  
Leshimi i nje karte te re pas skadimit  1'200.000.00 0.00 700.000.000.00 500.00
Dhenia e nje Pin-i te ri.  200.00400.00400.001'000.00 700.00100.00200.00 500.00
Terheqje Cash nga terminalet e bankes   0.00 0.000.000.000.000.00  
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MIN   0.00200.00243.24500.00 150.00300.00 350.00
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera %   0.00   2.00 1.25 2.00
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MIN   350.00500.00304.05  350.00300.00 350.00
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit %  2.002.002.002.50 3.002.252.00 2.00
Pagesa nga Pos-et brenda vendit %   0.000.000.00 0.000.000.00  
Pagesa nga Pos-et jashte vendit %   0.000.00  2.501.501.50  
Bllokim Karte   0.00 0.00 0.00 500.00