Komisionet për biznese

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Alpha Albania BA Tetor 2021
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Tetor 2021
Banka Credins BC Tetor 2021
Banka e Bashkuar e Shqipërisë BBSH Tetor 2021
Banka e Parë e Investimeve Albania BPI Tetor 2021
Banka Intesa SanPaolo e Shqipërisë BIS Tetor 2021
Banka Kombëtare Tregtare BKT Tetor 2021
Banka OTP Albania OTP Tetor 2021
Banka Procredit BPC Tetor 2021
Banka Raiffeisen BR Tetor 2021
Banka Tirana BT Tetor 2021
Banka Union BU Tetor 2021
Kërkim
Shërbimi/Produkti:
Monedha:

Komisione për kartat - LEK

Kartë kreditiBABAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
Leshimi i kartes sipas kushteve te punes  1'200.00   0.00  0.00 1'500.00
Komision vjetor i mirembajtjes se kartes  6'000.00 3'038.50 2'000.00 2'000.002'000.00  
Leshimi i nje karte te re pas skadimit  1'200.00   0.00  0.00 1'500.00
Dhenia e nje Pin-i te ri.  200.00 607.70 500.00 600.00700.00 1'000.00
Terheqje Cash nga terminalet e bankes MIN  200.00 364.62 1'000.00 600.00500.00 200.00
Terheqje Cash nga terminalet e bankes %  2.00 2.50   2.00   
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MIN  300.00 364.62 1'000.00 600.00700.00  
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera %  2.00 2.50   2.00   
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MAX      50'000.00  700.00 500.00
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MIN  500.00 364.62 1'500.00 600.001'000.00  
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit %  2.00 2.50   2.75   
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MAX      50'000.00  1'000.00 500.00
Pagesa nga Pos-et brenda vendit    0.00 0.00  700.00  
Pagesa nga Pos-et jashte vendit    0.00 0.00 1.001'000.00  
Bllokim Karte      0.00  500.00  
Interes penalizues per mosshlyerje detyrimi. (%)    42.00 2.00 0.500.23 36.00
Karte debitiBABAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
Leshimi i kartes sipas kushteve te punes  1'200.000.00 0.000.001'000.00 0.00 500.00
Komision vjetor i mirembajtjes se kartes  1'200.00600.00 7'292.400.003'600.000.001'500.00  
Leshimi i nje karte te re pas skadimit  1'200.000.00 0.000.00700.000.000.00 500.00
Dhenia e nje Pin-i te ri.  200.00400.00400.001'000.00500.00700.00100.00200.00 500.00
Terheqje Cash nga terminalet e bankes   0.00 0.000.000.000.000.00  
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MIN   0.00200.00243.08500.00 150.00300.00 350.00
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera %   0.00   2.00 1.25 2.00
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MIN   350.00500.00303.85500.00 350.00300.00 350.00
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit %  2.002.002.002.50 3.002.252.00 2.00
Pagesa nga Pos-et brenda vendit %   0.000.000.000.000.000.000.00  
Pagesa nga Pos-et jashte vendit %   0.000.00 0.002.501.501.50  
Bllokim Karte   0.00 0.000.000.00 500.00