Komisionet për biznese

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Alpha Albania BA Tetor 2018
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Nentor 2018
Banka Credins BC Tetor 2018
Banka e Bashkuar e Shqipërisë BBSH Tetor 2018
Banka e Kreditit të Shqipërisë BKSH Tetor 2018
Banka e Parë e Investimeve Albania BPI Tetor 2018
Banka Intesa SanPaolo e Shqipërisë BIS Tetor 2018
Banka Kombëtare Tregtare BKT Tetor 2018
Banka NBG Albania BKG Tetor 2018
Banka Ndërkombëtare Tregtare BNT Tetor 2018
Banka Procredit BPC Tetor 2018
Banka Raiffeisen BR Tetor 2018
Banka Societe Generale Albania BSG Tetor 2018
Banka Tirana BT Tetor 2018
Banka Union BU Tetor 2018
BankaVeneto VB Tetor 2018
Kërkim
Shërbimi/Produkti:
Monedha:

Komisione për kartat - LEK

Kartë kreditiBABAIBCBBSHBKSHBPIBISBKTBKGBNTBPCBRBSGBTBUVB
Leshimi i kartes sipas kushteve te punes  1'200.00    0.00   0.00  1'500.00 
Komision vjetor i mirembajtjes se kartes  6'000.00  3'500.00 2'000.00  2'000.002'000.00    
Leshimi i nje karte te re pas skadimit  1'200.00    0.00   0.00  1'500.00 
Dhenia e nje Pin-i te ri.  200.00  631.45 500.00  600.00700.00  1'000.00 
Terheqje Cash nga terminalet e bankes MIN  200.00  378.87 1'000.00  600.00500.00  200.00 
Terheqje Cash nga terminalet e bankes %  2.00  315.73    2.00     
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MIN  300.00  378.87 1'000.00  600.00700.00    
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera %  2.00  2.50    2.00     
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MAX       50'000.00   700.00  500.00 
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MIN  500.00  378.87 1'500.00  600.001'000.00    
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit %  2.00  2.50    2.75     
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MAX       50'000.00   1'000.00  500.00 
Pagesa nga Pos-et brenda vendit     0.00 0.00   700.00    
Pagesa nga Pos-et jashte vendit     0.00 0.00  1.001'000.00    
Bllokim Karte       0.00   500.00    
Interes penalizues per mosshlyerje detyrimi. (%)     42.00 2.00  0.500.23  36.00 
Karte debitiBABAIBCBBSHBKSHBPIBISBKTBKGBNTBPCBRBSGBTBUVB
Leshimi i kartes sipas kushteve te punes  1'200.000.00  0.00    0.001'000.00 500.00 
Komision vjetor i mirembajtjes se kartes  1'200.000.00  7'577.40  500.000.001'200.003'600.00   
Leshimi i nje karte te re pas skadimit  1'200.000.00  0.00   600.000.00700.00 500.00 
Dhenia e nje Pin-i te ri.  200.00400.00 750.001'000.00   100.00200.00700.00 500.00700.00
Terheqje Cash nga terminalet e bankes   0.00  0.00   0.000.000.00   
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MIN   200.00 200.00252.58  250.00150.00300.00  350.00100.00
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera %   0.00     1.00 1.252.00 2.00 
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MIN   350.00 500.00315.72  350.00350.00300.00  350.00 
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit %  2.002.00 2.002.50  2.002.252.003.00 2.00 
Pagesa nga Pos-et brenda vendit %   0.00 0.000.00   0.000.000.00   
Pagesa nga Pos-et jashte vendit %   0.00 0.00   1.001.501.502.50   
Bllokim Karte   0.00  0.00    500.000.00  100.00