Komisionet për biznese

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Tetor 2023
Banka Credins BC Tetor 2023
Banka e Bashkuar e Shqipërisë BBSH Tetor 2023
Banka e Parë e Investimeve Albania BPI Tetor 2023
Banka Intesa SanPaolo e Shqipërisë BIS Tetor 2023
Banka Kombëtare Tregtare BKT Tetor 2023
Banka OTP Albania OTP Tetor 2023
Banka Procredit BPC Tetor 2023
Banka Raiffeisen BR Tetor 2023
Banka Tirana BT Tetor 2023
Banka Union BU Tetor 2023
Kërkim
Shërbimi/Produkti:
Monedha:

Komisione per kartat - LEK

Karte kreditiBAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
Leshimi i kartes sipas kushteve te punes 1'200.00   0.00  0.00 1'500.00
Komision vjetor i mirembajtjes se kartes  6'000.00 2'665.75 2'000.00 2'000.002'000.00  
Leshimi i nje karte te re pas skadimit 1'200.00   0.00  0.00 1'500.00
Dhenia e nje Pin-i te ri.  200.00 533.15 500.00 600.00700.00 1'000.00
Terheqje Cash nga terminalet e bankes MIN 200.00 319.89 1'000.00 600.00500.00 200.00
Terheqje Cash nga terminalet e bankes % 0.02 2.50   2.00   
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MIN 300.00 319.89 1'000.00 600.00700.00  
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera % 0.02 2.50   2.00   
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MAX 0.00   50'000.00  700.00 500.00
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MIN 500.00 319.89 1'500.00 600.001'000.00  
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit % 0.02 2.50   2.75   
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MAX 0.00   50'000.00  1'000.00 500.00
Pagesa nga Pos-et brenda vendit  0.00 0.00 0.00  700.00  
Pagesa nga Pos-et jashte vendit 0.00 0.00 0.00 1.001'000.00  
Bllokim Karte  0.00   0.00  500.00  
Interes penalizues per mosshlyerje detyrimi. (%) 0.00 42.00 2.00 0.500.23 21.00
Karte debitiBAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
Leshimi i kartes sipas kushteve te punes 1'200.00  0.000.00  0.00 500.00
Komision vjetor i mirembajtjes se kartes  1'200.00  6'397.800.00 0.001'500.00  
Leshimi i nje karte te re pas skadimit 1'200.00  0.000.00 0.000.00 500.00
Dhenia e nje Pin-i te ri.  200.00  1'000.00500.00 100.00200.00 500.00
Terheqje Cash nga terminalet e bankes  0.00  0.000.00 0.000.00  
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MIN 0.00  213.26500.00 150.00300.00 350.00
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera % 0.00      1.25 2.00
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MIN    266.58500.00 350.00300.00 350.00
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit % 0.02  2.50  2.252.00 2.00
Pagesa nga Pos-et brenda vendit % 0.00  0.000.00 0.000.00  
Pagesa nga Pos-et jashte vendit % 0.00   0.00 1.501.50  
Bllokim Karte  0.00  0.000.00  500.00