Komisionet për biznese

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Alpha Albania BA Janar 2018
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Janar 2018
Banka Credins BC Janar 2018
Banka e Bashkuar e Shqipërisë BBSH Janar 2018
Banka e Kreditit të Shqipërisë BKSH Janar 2018
Banka e Parë e Investimeve Albania BPI Janar 2018
Banka Intesa SanPaolo e Shqipërisë BIS Janar 2018
Banka Kombëtare Tregtare BKT Janar 2018
Banka NBG Albania BKG Janar 2018
Banka Ndërkombëtare Tregtare BNT Janar 2018
Banka Procredit BPC Janar 2018
Banka Raiffeisen BR Janar 2018
Banka Societe Generale Albania BSG Janar 2018
Banka Tirana BT Janar 2018
Banka Union BU Janar 2018
BankaVeneto VB Janar 2018
Kërkim
Shërbimi/Produkti:
Monedha:

Komisione për kartat - LEK

Kartë kreditiBABAIBCBBSHBKSHBPIBISBKTBKGBNTBPCBRBSGBTBUVB
Leshimi i kartes sipas kushteve te punes  1'200.00           1'500.00 
Komision vjetor i mirembajtjes se kartes     3'500.00 2'000.00  2'000.002'000.00    
Leshimi i nje karte te re pas skadimit  1'200.00       2'000.00   1'500.00 
Dhenia e nje Pin-i te ri.  200.00  664.75 500.00  600.00700.00  1'000.00 
Terheqje Cash nga terminalet e bankes MIN  200.00  398.85 1'000.00  600.00500.00  200.00 
Terheqje Cash nga terminalet e bankes %  2.00  2.50    2.00     
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MIN  300.00  398.85 1'000.00  600.00700.00    
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera %  2.00  2.50    2.00     
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MAX       50'000.00   700.00  500.00 
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MIN  500.00  398.85 1'500.00  600.001'000.00    
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit %  2.00  2.50    2.75     
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MAX       50'000.00   1'000.00  500.00 
Pagesa nga Pos-et brenda vendit           700.00    
Pagesa nga Pos-et jashte vendit          1.001'000.00    
Bllokim Karte           500.00    
Interes penalizues per mosshlyerje detyrimi. (%)     42.00 2.00  0.500.23  36.00 
Karte debitiBABAIBCBBSHBKSHBPIBISBKTBKGBNTBPCBRBSGBTBUVB
Leshimi i kartes sipas kushteve te punes            1'000.00 500.00 
Komision vjetor i mirembajtjes se kartes      8'157.20  500.001'200.00 3'600.00   
Leshimi i nje karte te re pas skadimit          1'200.00 700.00 500.00 
Dhenia e nje Pin-i te ri.     750.001'000.00   100.00200.00700.00 500.00700.00
Terheqje Cash nga terminalet e bankes                
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MIN     200.00265.90  250.00150.00300.00  350.00100.00
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera %         1.00 1.252.00 2.00 
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MIN     500.00332.37  350.00350.00300.00  350.00 
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit %     2.002.50  2.002.252.003.00 2.00 
Pagesa nga Pos-et brenda vendit %     0.00    1.00     
Pagesa nga Pos-et jashte vendit %         1.001.501.502.50   
Bllokim Karte           500.00   100.00

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu