Komisionet për biznese

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Alpha Albania BA Gusht 2018
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Gusht 2018
Banka Credins BC Gusht 2018
Banka e Bashkuar e Shqipërisë BBSH Gusht 2018
Banka e Kreditit të Shqipërisë BKSH Gusht 2018
Banka e Parë e Investimeve Albania BPI Gusht 2018
Banka Intesa SanPaolo e Shqipërisë BIS Gusht 2018
Banka Kombëtare Tregtare BKT Gusht 2018
Banka NBG Albania BKG Gusht 2018
Banka Ndërkombëtare Tregtare BNT Gusht 2018
Banka Procredit BPC Gusht 2018
Banka Raiffeisen BR Gusht 2018
Banka Societe Generale Albania BSG Gusht 2018
Banka Tirana BT Gusht 2018
Banka Union BU Gusht 2018
BankaVeneto VB Gusht 2018
Kërkim
Shërbimi/Produkti:
Monedha:

Komisione për kartat - LEK

Kartë kreditiBABAIBCBBSHBKSHBPIBISBKTBKGBNTBPCBRBSGBTBUVB
Leshimi i kartes sipas kushteve te punes  1'200.00    0.00   0.00  1'500.00 
Komision vjetor i mirembajtjes se kartes  6'000.00  3'500.00 2'000.00  2'000.002'000.00    
Leshimi i nje karte te re pas skadimit  1'200.00    0.00   0.00  1'500.00 
Dhenia e nje Pin-i te ri.  200.00  629.65 500.00  600.00700.00  1'000.00 
Terheqje Cash nga terminalet e bankes MIN  200.00  377.79 1'000.00  600.00500.00  200.00 
Terheqje Cash nga terminalet e bankes %  2.00  2.50    2.00     
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MIN  300.00  377.79 1'000.00  600.00700.00    
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera %  2.00  2.50    2.00     
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MAX       50'000.00   700.00  500.00 
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MIN  500.00  377.79 1'500.00  600.001'000.00    
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit %  2.00  2.50    2.75     
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MAX       50'000.00   1'000.00  500.00 
Pagesa nga Pos-et brenda vendit     0.00 0.00   700.00    
Pagesa nga Pos-et jashte vendit     0.00 0.00  1.001'000.00    
Bllokim Karte       0.00   500.00    
Interes penalizues per mosshlyerje detyrimi. (%)     42.00 2.00  0.500.23  36.00 
Karte debitiBABAIBCBBSHBKSHBPIBISBKTBKGBNTBPCBRBSGBTBUVB
Leshimi i kartes sipas kushteve te punes  1'200.00   0.00    0.001'000.00 500.00 
Komision vjetor i mirembajtjes se kartes  1'200.00   7'558.85  500.000.000.003'600.00   
Leshimi i nje karte te re pas skadimit  1'200.00   0.00   600.000.00700.00 500.00 
Dhenia e nje Pin-i te ri.  200.00  750.001'000.00   100.00200.00700.00 500.00700.00
Terheqje Cash nga terminalet e bankes      0.00   0.000.000.00   
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MIN     200.00251.86  250.00150.00300.00  350.00100.00
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera %         1.00 1.252.00 2.00 
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MIN     500.00314.82  350.00350.00300.00  350.00 
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit %  2.00  2.002.50  2.002.252.003.00 2.00 
Pagesa nga Pos-et brenda vendit %     0.000.00   0.000.000.00   
Pagesa nga Pos-et jashte vendit %     0.00   1.001.501.502.50   
Bllokim Karte      0.00    500.000.00  100.00

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu