Komisionet për biznese

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Maj 2024
Banka Credins BC Maj 2024
Banka e Bashkuar e Shqipërisë BBSH Maj 2024
Banka e Parë e Investimeve Albania BPI Maj 2024
Banka Intesa SanPaolo e Shqipërisë BIS Maj 2024
Banka Kombëtare Tregtare BKT Maj 2024
Banka OTP Albania OTP Maj 2024
Banka Procredit BPC Maj 2024
Banka Raiffeisen BR Maj 2024
Banka Tirana BT Maj 2024
Banka Union BU Maj 2024
Kërkim
Shërbimi/Produkti:
Monedha:

Komisione per kartat - LEK

Karte kreditiBAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
Leshimi i kartes sipas kushteve te punes 1'200.00   0.00  0.00 1'500.00
Komision vjetor i mirembajtjes se kartes  6'000.00 2'571.75 2'000.00 2'000.002'000.00  
Leshimi i nje karte te re pas skadimit 1'200.00   0.00  0.00 1'500.00
Dhenia e nje Pin-i te ri.  200.00 514.35 500.00 600.00700.00 1'000.00
Terheqje Cash nga terminalet e bankes MIN 200.00 308.61 1'000.00 600.00500.00 200.00
Terheqje Cash nga terminalet e bankes % 0.02 2.50 2.00 2.00   
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MIN 300.00 308.61 1'000.00 600.00700.00  
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera % 0.02 2.50 2.00 2.00   
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MAX 0.00   1'500.00  700.00 500.00
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MIN 500.00 308.61 1'500.00 600.001'000.00  
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit % 0.02 2.50 2.00 2.75   
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MAX 0.00   1'500.00  1'000.00 500.00
Pagesa nga Pos-et brenda vendit  0.00 0.00 0.00  700.00  
Pagesa nga Pos-et jashte vendit 0.00 0.00 0.00 1.001'000.00  
Bllokim Karte  0.00   0.00  500.00  
Interes penalizues per mosshlyerje detyrimi. (%) 0.00 42.00 2.00 0.500.23 21.00
Karte debitiBAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
Leshimi i kartes sipas kushteve te punes0.001'200.00  0.000.00  0.00 250.00
Komision vjetor i mirembajtjes se kartes 1'200.001'200.00  6'232.800.00 0.001'500.00  
Leshimi i nje karte te re pas skadimit0.001'200.00  0.000.00 0.000.00 500.00
Dhenia e nje Pin-i te ri. 300.00200.00  1'000.00500.00 100.00200.00 500.00
Terheqje Cash nga terminalet e bankes 0.000.00  0.000.00 0.000.00  
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MIN300.000.00  207.76500.00 150.00300.00 350.00
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera %2.000.00   2.00  1.25 2.00
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MIN400.00   266.58500.00 350.00300.00 350.00
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit %2.250.02  2.502.00 2.252.00 2.00
Pagesa nga Pos-et brenda vendit %0.000.00  0.000.00 0.000.00  
Pagesa nga Pos-et jashte vendit %1.500.00   0.00 1.501.50  
Bllokim Karte  0.00  0.000.00  500.00