Komisionet për biznese

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Alpha Albania BA Tetor 2020
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Tetor 2020
Banka Credins BC Tetor 2020
Banka e Bashkuar e Shqipërisë BBSH Tetor 2020
Banka e Parë e Investimeve Albania BPI Tetor 2020
Banka Intesa SanPaolo e Shqipërisë BIS Tetor 2020
Banka Kombëtare Tregtare BKT Tetor 2020
Banka OTP Albania OTP Tetor 2020
Banka Procredit BPC Tetor 2020
Banka Raiffeisen BR Tetor 2020
Banka Tirana BT Tetor 2020
Banka Union BU Tetor 2020
Kërkim
Shërbimi/Produkti:
Monedha:

Komisione për kartat - LEK

Kartë kreditiBABAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
Leshimi i kartes sipas kushteve te punes  1'200.00   0.00  0.00 1'500.00
Komision vjetor i mirembajtjes se kartes  6'000.00 3'500.00 2'000.00 2'000.002'000.00  
Leshimi i nje karte te re pas skadimit  1'200.00   0.00  0.00 1'500.00
Dhenia e nje Pin-i te ri.  200.00 620.25 500.00 600.00700.00 1'000.00
Terheqje Cash nga terminalet e bankes MIN  200.00 372.15 1'000.00 600.00500.00 200.00
Terheqje Cash nga terminalet e bankes %  2.00 2.50   2.00   
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MIN  300.00 372.15 1'000.00 600.00700.00  
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera %  2.00 2.50   2.00   
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MAX      50'000.00  700.00 500.00
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MIN  500.00 372.15 1'500.00 600.001'000.00  
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit %  2.00 2.50   2.75   
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MAX      50'000.00  1'000.00 500.00
Pagesa nga Pos-et brenda vendit    0.00 0.00  700.00  
Pagesa nga Pos-et jashte vendit    0.00 0.00 1.001'000.00  
Bllokim Karte      0.00  500.00  
Interes penalizues per mosshlyerje detyrimi. (%)    42.00 2.00 0.500.23 36.00
Karte debitiBABAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
Leshimi i kartes sipas kushteve te punes  1'200.000.00 0.000.001'000.00 0.00 500.00
Komision vjetor i mirembajtjes se kartes  1'200.000.00 7'443.000.003'600.000.001'500.00  
Leshimi i nje karte te re pas skadimit  1'200.000.00 0.000.00700.000.000.00 500.00
Dhenia e nje Pin-i te ri.  200.00400.000.001'000.00500.00700.00100.00200.00 500.00
Terheqje Cash nga terminalet e bankes   0.00 0.000.000.000.000.00  
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MIN   200.00200.00248.10500.00 150.00300.00 350.00
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera %   0.00   2.00 1.25 2.00
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MIN   350.00500.00310.13500.00 350.00300.00 350.00
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit %  2.002.002.002.50 3.002.252.00 2.00
Pagesa nga Pos-et brenda vendit %   0.000.000.000.000.000.000.00  
Pagesa nga Pos-et jashte vendit %   0.000.00 0.002.501.501.50  
Bllokim Karte   0.00 0.000.000.00 500.00