Rregullore të mbikëqyrjes

Banka e Shqipërisë miraton rregullore që përcaktojnë kërkesa, afate dhe procedura për ushtrimin e një veprimtarie të sigurtë dhe të qëndrueshme nga subjektet e licencuara dhe të mbikëqyrura prej saj.

Për secilën rregullore, ju do të gjeni vendimin për miratimin e saj, vendimet pasuese për ndryshime të rregullores ndër vite (nëse ka), si dhe një version të integruar i cili pasqyron edhe këto ndryshime.

1 - 10 nga 38 rezultate
Faqe 1 nga 4