Shoqëri të kursim-kreditit dhe Unionet e tyre

Shoqëria e kursim-kreditit krijohet mbi bazën e organizimit vullnetar të anëtarëve, të cilët depozitojnë paratë e tyre në shoqëri, për t’u përdorur prej saj për dhënie kredie vetëm anëtarëve të shoqërisë së kursim-kreditit. Shoqëritë e kursim-kreditit mund të organizohen në Unione.

Aktualisht, në Shqipëri operojnë 16 shoqëri kursim-krediti dhe 1 Union.