Banka

Bankat janë institucione financiare, që ushtrojnë veprimtarinë bankare të pranimit të depozitave monetare ose të fondeve të tjera të ripagueshme nga publiku dhe përdorimin e tyre për dhënie kredie e vendosje në emër dhe për llogari të vet si dhe veprimtari të tjera financiare, sipas përcaktimeve në kuadrin ligjor.

Aktualisht në Shqipëri operojnë 16 banka, me kapital të huaj dhe vendas.

Lista e bankave të licencuara

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu