Subjekte raportuese pranë Regjistrit të Kredive

Subjekte raportuese në Regjistrin e Kredive janë Banka e Shqipërisë, bankat, subjektet financiare jobanka, shoqëritë e kursim-kreditit dhe unionet e tyre. Banka e Shqipërisë konsiderohet si subjekt raportues, për kreditë e dhëna ndaj punonjësve të saj në përputhje me ligjin “Për Bankën e Shqipërisë”. 

Aktualisht, janë 40 subjekte raportuese në Regjistrin e Kredive.

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu