Subjekte raportuese pranë Regjistrit të Kredive

Subjekte raportuese në Regjistrin e Kredive janë Banka e Shqipërisë, bankat, subjektet financiare jobanka, shoqëritë e kursim-kreditit dhe unionet e tyre. Banka e Shqipërisë konsiderohet si subjekt raportues, për kreditë e dhëna ndaj punonjësve të saj në përputhje me ligjin “Për Bankën e Shqipërisë”. 

Aktualisht, janë 42 subjekte raportuese në Regjistrin e Kredive.

Banka e Shqipërisë   

Nr

Emri i Subjektit Raportues

1

Banka Raiffesien

2

Banka Intesa SanPaolo Albania

3

Banka Kombëtare Tregtare

4

Banka Tirana

5

Banka Amerikane e Investimeve

6

Banka ProCredit

7

Banka OTP Albania

8

Banka Credins

9

Banka Union

10

Banka Alpha Albania

11

Banka e Parë e Investimeve

12

Banka e Bashkuar e Shqiperisë

Nr

Emri i Subjektit Raportues

1

Fondi Besa SH.A

2

Agrokredit sha 

3

Tranzit SH.P.K

4

NOA SH.A

5

Agro & Social Fund shpk

6

Capital Invest

7

Ak Invest
8 IUTECREDIT ALBANIA Sh.A

9

AGRO Partner Sh.P.K

10

Microcredit Albania (MCA)

11

Albanian Financial Institution

12

Kredo Finance (mikrokredi)

13

Tranzit perfaqesues i AMCO

14

Micro Credit Risk

15

Raiffeisen Leasing sh.a

16

Landeslease sh.a

17

Final sh.a

18

Porsche Leasing sh.p.k.
19 Albania Leasing Sh.A.
20 Crimson Fund Albania
21 Mogo Albania

Nr

Emri i Subjektit Raportues

1 Shoqeria e Kursim-Kreditit TIK 2000
2 Unioni Shqiptar Kursim Krediti

3

Shoqeria e Kursim-Kreditit "Unifin"

4

Shoqeria e Kursim-Kreditit  "Fed invest"

5

Shoqeria e Kursim-Kreditit "ALB-Progres"

6

Shoqeria e Kursim-Kreditit "Partner Plus"

7

Shoqeria e Kursim-Kreditit "Petrele"

8

Shoqeria e Kursim-Kreditit "Alb Credit"