Komisionet për individë

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Alpha Albania BA Korrik 2019
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Korrik 2019
Banka Credins BC Korrik 2019
Banka e Bashkuar e Shqipërisë BBSH Korrik 2019
Banka e Kreditit të Shqipërisë BKSH Prill 2019
Banka e Parë e Investimeve Albania BPI Korrik 2019
Banka Intesa SanPaolo e Shqipërisë BIS Korrik 2019
Banka Kombëtare Tregtare BKT Korrik 2019
Banka NBG Albania BKG Tetor 2018
Banka Ndërkombëtare Tregtare BNT Korrik 2019
Banka OTP Albania OTP Korrik 2019
Banka Procredit BPC Korrik 2019
Banka Raiffeisen BR Korrik 2019
Banka Tirana BT Korrik 2019
Banka Union BU Korrik 2019
BankaVeneto VB Tetor 2018
Kërkim
Shërbimi/Produkti:
Monedha:

Komisione për kartat - LEKË

Kartë kreditiBABAIBCBBSHBKSHBPIBISBKTBKGBNTOTPBPCBRBTBUVB
Leshimi i kartes sipas kushteve te punes (në vlerë)0.00 1'000.00    0.000.00 0.00 0.00 1'500.00 
Komision vjetor i mirëmbajtjes së kartës MIN2'000.001'250.00   750.00 1'500.001'250.00 1'500.00 0.002'500.00  
Komision vjetor i mirëmbajtjes së kartës %0.000.00     0.000.00   0.00   
Komision vjetor i mirëmbajtjes së kartës MAX5'500.002'500.001'200.00  2'453.001'500.003'000.002'500.00 2'500.002'000.000.00   
Leshimi i nje karte te re pas skadimit (në vlerë)0.002'500.00    0.000.000.00   0.00 1'500.00 
Dhenia e nje Pin-i te ri (në vlerë)1'000.00600.00300.00  613.251'000.00350.00500.00 700.00600.00700.001'000.001'000.00700.00
Terheqje Cash nga terminalet e bankes MIN200.00400.00200.00  367.95500.00500.00200.00  600.00300.00400.00  
Terheqje Cash nga terminalet e bankes %1.001.502.00  2.502.002.001.00 2.502.001.252.00  
Terheqje Cash nga terminalet e bankes MAX 800.00          0.00 200.00 
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MIN400.00500.00300.00  367.95500.00500.00400.00  600.00500.00400.00  
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera %2.502.002.00  2.502.502.002.50 3.002.751.252.75  
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MAX 1'000.00          0.00 500.00 
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MIN400.00600.00500.00  367.95500.00500.00500.00  600.00500.00400.00  
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit %2.502.502.00  2.502.503.002.50 3.002.752.003.00  
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MAX 1'200.00          0.00 500.00 
Pagesa nga Pos-et brenda vendit0.000.00   0.000.000.000.00 0.000.000.00   
Pagesa nga Pos-et jashte vendit (në %)0.000.00   0.000.000.001.50 0.001.000.00   
Bllokim Karte0.00     0.000.00500.00   0.00  100.00
Interes penalizues per mosshlyerje detyrimi MIN           0.000.00   
Interes penalizues per mosshlyerje detyrimi %10.0017.50   42.0035.0036.0010.00 10.000.5033.0010.0036.00 
Interes penalizues per mosshlyerje detyrimi MAX            0.00   
Kartë debitiBABAIBCBBSHBKSHBPIBISBKTBKGBNTOTPBPCBRBTBUVB
Leshimi i kartes sipas kushteve te punes (në vlerë)0.00 500.000.00  0.000.00400.00 0.00 0.00500.00500.00 
Komision vjetor i mirembajtjes se kartes (në vlerë)1'500.001'200.00 0.00  1'800.000.00700.00500.00600.000.001'500.00300.00  
Leshimi i nje karte te re pas skadimit (në vlerë)0.000.00 0.00  0.000.00400.00  0.000.00 500.00 
Dhenia e nje Pin-i te ri (në vlerë)250.00500.00200.00400.00 400.001'000.00350.00700.00 500.00 200.00 500.00700.00
Terheqje Cash nga terminalet e bankes MIN0.00  0.00  0.000.000.00   0.00   
Terheqje Cash nga terminalet e bankes %0.000.00 0.00  0.000.000.00 0.00 0.00   
Terheqje Cash nga terminalet e bankes MAX0.00 100.000.00  0.000.0075'000.00       
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MIN300.00200.00 200.00 200.00 450.00300.00250.00 0.00300.00350.00350.00100.00
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera %2.501.50 0.00   2.002.001.003.00 1.251.502.00 
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MAX 800.00 200.00  200.00    150.00   100.00
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MIN300.00500.00300.00350.00 500.00 450.00500.00350.00 350.00300.00400.00350.00 
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit %2.502.502.002.00 2.002.502.002.002.003.002.252.002.502.00 
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MAX 1'000.00 1'000.00    1'000.00  850.00    
Pagesa nga Pos-et brenda vendit0.000.00 0.00  0.000.000.00 0.00 0.00   
Pagesa nga Pos-et jashte vendit MIN100.0070.00 0.00 25.00 0.00200.00120.00 100.00    
Pagesa nga Pos-et jashte vendit %2.001.002.000.00  2.500.001.501.002.501.001.502.00  
Pagesa nga Pos-et jashte vendit MAX   0.00 25.00 0.000.00       
Bllokim Karte (në vlerë)0.00  0.00  0.000.000.00   500.00400.00 100.00