Komisionet për individë

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Maj 2024
Banka Credins BC Maj 2024
Banka e Bashkuar e Shqipërisë BBSH Maj 2024
Banka e Parë e Investimeve Albania BPI Maj 2024
Banka Intesa SanPaolo e Shqipërisë BIS Maj 2024
Banka Kombëtare Tregtare BKT Maj 2024
Banka OTP Albania OTP Maj 2024
Banka Procredit BPC Maj 2024
Banka Raiffeisen BR Maj 2024
Banka Tirana BT Maj 2024
Banka Union BU Maj 2024
Kërkim
Shërbimi/Produkti:
Monedha:

Komisionet per kredi - LEKË

Kredi per shtepiBAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
Komisioni i Aplikimit MIN  0.003'086.10   0.00   
Komisioni i Aplikimit % 0.000.00    0.00   
Komisioni i Aplikimit MAX 1'000.000.005'143.50   0.00   
Komisioni i Disbursimit MIN20'000.000.00  30'000.00 5'000.000.0025'000.00  
Komisioni i Disbursimit %1.000.012.001.000.011.000.010.901.251.251.00
Komisioni i Disbursimit MAX 0.01     0.00100'000.00  
Komision sherbimi/mirembajtje te llogarise se kredise (në vlerë)0.00150.000.00100.00  150.000.00 150.00 
Komision per shlyerje te parakohshme te kredise (pjesore/totale) MIN 0.000.00    0.000.00  
Komision per shlyerje te parakohshme te kredise (pjesore/totale) %2.000.013.002.000.021.000.022.002.002.002.00
Komision per shlyerje te parakohshme te kredise (pjesore/totale) MAX 0.020.00  2.00 0.00   
Komision për ndryshimin e produktit MIN 0.000.00    0.00   
Komision për ndryshimin e produktit % 0.000.00    0.00   
Komision për ndryshimin e produktit MAX 0.000.00 21'000.00  0.00   
Komision për ndryshimin e kontratës së kredisë MIN 0.005'000.005'143.50 5'143.505'000.001'000.00 7'000.00 
Komision për ndryshimin e kontratës së kredisë % 0.000.000.25 0.50 0.00   
Komision për ndryshimin e kontratës së kredisë MAX6'500.000.005'000.00 21'000.00  1'000.00 7'000.00 
Komision për ndryshimin e qëllimit të kredisë (në %) 0.000.00    0.00   
Komision për ristrukturimin e kredive MIN 0.000.00    0.00 4'200.00 
Komision për ristrukturimin e kredive % 0.000.001.00   0.00   
Komision për ristrukturimin e kredive MAX 0.010.00 21'000.00  0.00 4'200.00 
Penalitet per shlyerje te vonuar MIN 0.000.00    0.00   
Penalitet per shlyerje te vonuar %25.000.052.0020.000.1015.000.2015.0020.0020.0036.00
Penalitet per shlyerje te vonuar MAX 0.000.00    0.00   
Kredi konsumatore me hipotekeBAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
Komisioni i Aplikimit MIN 0.000.005'000.00   0.00   
Komisioni i Aplikimit % 0.000.00    0.00   
Komisioni i Aplikimit MAX 1'000.000.007'000.00   0.00   
Komisioni i Disbursimit MIN7'000.000.000.00 30'000.00 5'000.000.0025'000.00  
Komisioni i Disbursimit %1.000.012.001.000.011.000.021.001.251.501.50
Komisioni i Disbursimit MAX 0.010.00    0.00100'000.00  
Komision sherbimi/mirembajtje te llogarise se kredise MIN 0.000.00100.00  150.000.00 150.00 
Komision sherbimi/mirembajtje te llogarise se kredise % 0.000.00    0.00  2.00
Komision sherbimi/mirembajtje te llogarise se kredise MAX 150.000.00  1.000.020.00   
Komision per shlyerje te parakohshme te kredise (pjesore/totale) MIN 0.000.00  2.00 0.000.00  
Komision per shlyerje te parakohshme te kredise (pjesore/totale) % 0.013.001.000.01  0.752.002.00 
Komision per shlyerje te parakohshme te kredise (pjesore/totale) MAX 0.020.00    0.00   
Komision për ndryshimin e produktit MIN 0.00     0.00   
Komision për ndryshimin e produktit % 0.00   5'143.505'000.000.00   
Komision për ndryshimin e produktit MAX 0.00  21'000.000.50 0.00   
Komision për ndryshimin e kontratës së kredisë MIN 0.005'000.005'143.50   1'000.00 7'000.00 
Komision për ndryshimin e kontratës së kredisë % 0.00     0.00   
Komision për ndryshimin e kontratës së kredisë MAX6'500.000.00  21'000.00  1'000.00 7'000.00 
Komision për ndryshimin e qëllimit të kredisë (në %) 0.000.000.25   0.00   
Komision për ristrukturimin e kredive MIN 0.000.00    0.00 4'200.00 
Komision për ristrukturimin e kredive % 0.000.00    0.00   
Komision për ristrukturimin e kredive MAX 0.010.00 21'000.00 0.200.00 4'200.00 
Penalitet per shlyerje te vonuar (në %)25.000.052.0020.000.1015.00 15.0020.0020.0036.00
Kredi konsumatore te pasiguruara BAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
Komisione administrimi MIN3'000.000.01  6'500.000.005'000.000.00   
Komisione administrimi %2.000.002.001.500.021.000.031.00 2.501.50
Komisione administrimi MAX 0.03  13'000.000.00 0.00   
Penalitet per shlyerje te vonuar te kestit te kredise (në %)30.000.052.0020.000.1015.000.2015.00 25.0036.00
Komisione per shlyerje te parakoheshme MIN 0.01     0.00   
Komisione per shlyerje te parakoheshme % 0.013.00 0.010.500.010.75 0.001.00
Komisione per shlyerje te parakoheshme MAX 0.01   1.00 0.00