Komisionet për individë

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Alpha Albania BA Gusht 2018
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Gusht 2018
Banka Credins BC Gusht 2018
Banka e Bashkuar e Shqipërisë BBSH Gusht 2018
Banka e Kreditit të Shqipërisë BKSH Gusht 2018
Banka e Parë e Investimeve Albania BPI Gusht 2018
Banka Intesa SanPaolo e Shqipërisë BIS Gusht 2018
Banka Kombëtare Tregtare BKT Gusht 2018
Banka NBG Albania BKG Gusht 2018
Banka Ndërkombëtare Tregtare BNT Gusht 2018
Banka Procredit BPC Gusht 2018
Banka Raiffeisen BR Gusht 2018
Banka Societe Generale Albania BSG Gusht 2018
Banka Tirana BT Gusht 2018
Banka Union BU Gusht 2018
BankaVeneto VB Gusht 2018
Kërkim
Shërbimi/Produkti:
Monedha:

Komisione për kartat - LEKË

Kartë kreditiBABAIBCBBSHBKSHBPIBISBKTBKGBNTBPCBRBSGBTBUVB
Leshimi i kartes sipas kushteve te punes (në vlerë)0.00 1'000.00    0.000.00  0.000.00 1'500.00 
Komision vjetor i mirëmbajtjes së kartës MIN2'000.001'250.00   0.00 1'500.001'250.00  0.001'500.002'500.00  
Komision vjetor i mirëmbajtjes së kartës %0.000.00     0.000.00  0.00    
Komision vjetor i mirëmbajtjes së kartës MAX5'500.002'500.001'200.00  2'608.801'500.003'000.002'500.00 2'000.000.001'500.00   
Leshimi i nje karte te re pas skadimit (në vlerë)0.002'500.00    0.000.000.00  0.00  1'500.00 
Dhenia e nje Pin-i te ri (në vlerë)1'000.00600.00200.00  629.651'000.00350.00500.00 600.00700.00700.001'000.001'000.00700.00
Terheqje Cash nga terminalet e bankes MIN200.00400.00200.00  377.79500.00500.00200.00 600.00300.00 400.00  
Terheqje Cash nga terminalet e bankes %1.001.502.00  2.502.002.001.00 2.001.252.502.00  
Terheqje Cash nga terminalet e bankes MAX 800.00         0.00  200.00 
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MIN400.00500.00300.00  377.79500.00500.00400.00 600.00500.00 400.00  
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera %2.502.002.00  2.502.502.002.50 2.751.253.002.75  
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MAX 1'000.00300.00        0.00  500.00 
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MIN400.00600.00500.00  377.79500.00500.00500.00 600.00500.00 400.00  
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit %2.502.502.00  2.502.503.002.50 2.752.003.003.00  
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MAX 1'200.00         0.00  500.00 
Pagesa nga Pos-et brenda vendit0.000.00   0.000.000.000.00 0.000.000.00   
Pagesa nga Pos-et jashte vendit (në %)0.000.00   0.000.000.001.50 1.000.000.00   
Bllokim Karte0.00     0.000.00500.00  0.00   100.00
Interes penalizues per mosshlyerje detyrimi MIN          0.000.00    
Interes penalizues per mosshlyerje detyrimi %10.002.50   42.0035.0036.0010.00 0.5033.0010.0010.0036.00 
Interes penalizues per mosshlyerje detyrimi MAX           0.00    
Kartë debitiBABAIBCBBSHBKSHBPIBISBKTBKGBNTBPCBRBSGBTBUVB
Leshimi i kartes sipas kushteve te punes (në vlerë)0.00 500.00   0.000.00400.00  0.000.00500.00500.00 
Komision vjetor i mirembajtjes se kartes (në vlerë)1'500.001'200.00    1'800.000.00700.00500.000.001'500.00600.00300.00  
Leshimi i nje karte te re pas skadimit (në vlerë)0.000.00    0.000.00400.00 0.000.00  500.00 
Dhenia e nje Pin-i te ri (në vlerë)250.00500.00200.00  750.001'000.00350.00700.00 600.00200.00500.00200.00500.00700.00
Terheqje Cash nga terminalet e bankes MIN0.00     0.000.000.00  0.00    
Terheqje Cash nga terminalet e bankes %0.000.00    0.000.000.00  0.000.00   
Terheqje Cash nga terminalet e bankes MAX0.00 100.00   0.000.0075'000.00       
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MIN300.00200.00   200.00 450.00300.00250.00 300.00 350.00350.00100.00
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera %2.501.50     2.002.001.00 1.253.001.502.00 
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MAX 800.00300.00   200.00        100.00
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MIN300.00500.00300.00  500.00 450.00500.00350.00 300.00 400.00350.00 
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit %2.502.502.00  2.002.502.002.002.00 2.003.002.502.00 
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MAX 1'000.00      1'000.00       
Pagesa nga Pos-et brenda vendit0.000.00    0.000.000.00  0.000.00   
Pagesa nga Pos-et jashte vendit MIN100.0070.00     0.00200.00120.00100.00     
Pagesa nga Pos-et jashte vendit %2.001.002.00   2.500.001.501.001.001.502.501.00  
Pagesa nga Pos-et jashte vendit MAX       0.000.00       
Bllokim Karte (në vlerë)0.00     0.000.000.00  500.00 400.00 100.00
 

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu