Komisionet për individë

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Alpha Albania BA Tetor 2021
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Tetor 2021
Banka Credins BC Tetor 2021
Banka e Bashkuar e Shqipërisë BBSH Tetor 2021
Banka e Parë e Investimeve Albania BPI Tetor 2021
Banka Intesa SanPaolo e Shqipërisë BIS Tetor 2021
Banka Kombëtare Tregtare BKT Tetor 2021
Banka OTP Albania OTP Tetor 2021
Banka Procredit BPC Tetor 2021
Banka Raiffeisen BR Tetor 2021
Banka Tirana BT Tetor 2021
Banka Union BU Tetor 2021
Kërkim
Shërbimi/Produkti:
Monedha:

Komisione për kartat - LEKË

Kartë kreditiBABAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
Leshimi i kartes sipas kushteve te punes (në vlerë)0.00 1'000.00    0.00 0.00 1'500.00
Komision vjetor i mirëmbajtjes së kartës MIN1'500.001'250.00  750.00 1'500.001'500.00 1'000.002'500.00 
Komision vjetor i mirëmbajtjes së kartës %0.000.00       0.00  
Komision vjetor i mirëmbajtjes së kartës MAX5'500.002'500.001'200.00 2'430.801'500.003'000.002'500.002'000.000.00 0.00
Leshimi i nje karte te re pas skadimit (në vlerë)0.002'500.00   0.00   0.00 1'500.00
Dhenia e nje Pin-i te ri (në vlerë)1'000.00600.00300.00 607.701'000.00200.00700.00600.00700.001'000.001'000.00
Terheqje Cash nga terminalet e bankes MIN200.00400.00200.00 364.62500.00500.00400.00600.00400.00400.00 
Terheqje Cash nga terminalet e bankes %1.001.502.00 2.502.002.002.502.001.902.00 
Terheqje Cash nga terminalet e bankes MAX 800.00       0.00 200.00
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MIN400.00500.00300.00 364.62500.00500.00400.00600.00400.00400.00 
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera %2.502.002.00 2.502.502.002.502.751.902.75 
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MAX 1'000.00       0.00 500.00
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MIN400.00600.00500.00 364.62500.00500.00 600.00500.00400.00 
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit %2.502.502.00 2.502.503.002.502.752.003.00 
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MAX 1'200.00       0.00 500.00
Pagesa nga Pos-et brenda vendit0.000.00  0.000.00 0.000.000.000.00 
Pagesa nga Pos-et jashte vendit (në %)0.000.00  0.000.00 0.001.000.000.00 
Bllokim Karte0.00    0.00   0.00  
Interes penalizues per mosshlyerje detyrimi MIN        0.000.00  
Interes penalizues per mosshlyerje detyrimi %10.0017.50  42.0035.006.0010.000.5033.0010.0036.00
Interes penalizues per mosshlyerje detyrimi MAX         0.00  
Kartë debitiBABAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
Leshimi i kartes sipas kushteve te punes (në vlerë)0.00 500.000.00 0.00 0.00 0.00500.00500.00
Komision vjetor i mirembajtjes se kartes (në vlerë)600.001'200.00 600.00 1'800.00 600.000.001'500.00300.00 
Leshimi i nje karte te re pas skadimit (në vlerë)0.000.00 0.00 0.00  0.000.000.00500.00
Dhenia e nje Pin-i te ri (në vlerë)250.00500.00200.00400.00400.001'000.00200.00500.00 200.00 500.00
Terheqje Cash nga terminalet e bankes MIN0.00  0.00 0.00   0.000.00 
Terheqje Cash nga terminalet e bankes %0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 
Terheqje Cash nga terminalet e bankes MAX0.00 100.000.00 0.00    0.00 
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MIN300.00300.00 0.00200.00 450.00 0.00300.00350.00350.00
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera %2.501.50 0.00  2.003.00 1.251.502.00
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MAX   0.00 200.00  150.00   
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MIN300.00500.00300.00350.00500.00 450.00 350.00300.00400.00350.00
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit %2.502.502.002.002.002.502.003.002.252.002.502.00
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MAX 1'000.00 1'000.00    850.00 0.00 
Pagesa nga Pos-et brenda vendit0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 
Pagesa nga Pos-et jashte vendit MIN100.00100.00 0.0025.00   100.00   
Pagesa nga Pos-et jashte vendit %2.001.502.000.00 2.50 2.501.001.502.00 
Pagesa nga Pos-et jashte vendit MAX   0.0025.00       
Bllokim Karte (në vlerë)0.00  0.00 0.00   500.00400.00