Komisionet për individë

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Alpha Albania BA Janar 2018
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Janar 2018
Banka Credins BC Janar 2018
Banka e Bashkuar e Shqipërisë BBSH Janar 2018
Banka e Kreditit të Shqipërisë BKSH Janar 2018
Banka e Parë e Investimeve Albania BPI Janar 2018
Banka Intesa SanPaolo e Shqipërisë BIS Janar 2018
Banka Kombëtare Tregtare BKT Janar 2018
Banka NBG Albania BKG Janar 2018
Banka Ndërkombëtare Tregtare BNT Janar 2018
Banka Procredit BPC Janar 2018
Banka Raiffeisen BR Janar 2018
Banka Societe Generale Albania BSG Janar 2018
Banka Tirana BT Janar 2018
Banka Union BU Janar 2018
BankaVeneto VB Janar 2018
Kërkim
Shërbimi/Produkti:
Monedha:

Komisione për kartat - LEKË

Kartë kreditiBABAIBCBBSHBKSHBPIBISBKTBKGBNTBPCBRBSGBTBUVB
Leshimi i kartes sipas kushteve te punes (në vlerë)  1'000.00           1'500.00 
Komision vjetor i mirëmbajtjes së kartës MIN2'000.001'250.00     1'500.001'250.00   1'500.002'500.00  
Komision vjetor i mirëmbajtjes së kartës %                
Komision vjetor i mirëmbajtjes së kartës MAX5'500.002'500.001'200.00  2'659.001'500.003'000.002'500.00 2'000.00 1'500.00   
Leshimi i nje karte te re pas skadimit (në vlerë) 2'500.00        2'000.00   1'500.00 
Dhenia e nje Pin-i te ri (në vlerë)1'000.00600.00200.00  664.751'000.00350.00500.00 600.00700.00700.001'000.001'000.00700.00
Terheqje Cash nga terminalet e bankes MIN200.00400.00200.00  398.85500.00500.00200.00 600.00300.00 400.00  
Terheqje Cash nga terminalet e bankes %1.001.502.00  2.502.002.001.00 2.001.252.502.00  
Terheqje Cash nga terminalet e bankes MAX 800.00            200.00 
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MIN400.00500.00300.00  398.85500.00500.00400.00 600.00500.00 400.00  
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera %2.502.002.00  2.502.502.002.50 2.751.253.002.75  
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MAX 1'000.00300.00           500.00 
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MIN400.00600.00500.00  398.85500.00500.00500.00 600.00500.00 400.00  
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit %2.502.502.00  2.502.503.002.50 2.752.003.003.00  
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MAX 1'200.00            500.00 
Pagesa nga Pos-et brenda vendit                
Pagesa nga Pos-et jashte vendit (në %)        1.50 1.00     
Bllokim Karte        500.00      100.00
Interes penalizues per mosshlyerje detyrimi MIN                
Interes penalizues per mosshlyerje detyrimi %10.002.50   42.0035.0036.0010.00 0.5033.0010.0010.0036.00 
Interes penalizues per mosshlyerje detyrimi MAX                
Kartë debitiBABAIBCBBSHBKSHBPIBISBKTBKGBNTBPCBRBSGBTBUVB
Leshimi i kartes sipas kushteve te punes (në vlerë)  500.00     400.00    300.00500.00 
Komision vjetor i mirembajtjes se kartes (në vlerë)1'500.001'200.00    1'800.00 700.00500.00 1'500.00600.00   
Leshimi i nje karte te re pas skadimit (në vlerë)        400.00     500.00 
Dhenia e nje Pin-i te ri (në vlerë)250.00500.00200.00  750.001'000.00350.00700.00 600.00200.00500.00 500.00700.00
Terheqje Cash nga terminalet e bankes MIN                
Terheqje Cash nga terminalet e bankes %                
Terheqje Cash nga terminalet e bankes MAX  100.00     75'000.00       
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MIN300.00200.00   200.00 450.00300.00250.00 300.00 350.00350.00100.00
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera %2.501.50     2.002.001.00 1.253.001.502.00 
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MAX 800.00300.00   200.00   150.00    100.00
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MIN300.00500.00300.00  500.00 450.00500.00350.00 300.00 400.00350.00 
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit %2.502.502.00  2.002.502.002.002.00 2.003.002.502.00 
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MAX 1'000.00      1'000.00       
Pagesa nga Pos-et brenda vendit                
Pagesa nga Pos-et jashte vendit MIN100.0070.00      200.00120.00100.00     
Pagesa nga Pos-et jashte vendit %2.001.002.00   2.50 1.501.000.501.502.501.00  
Pagesa nga Pos-et jashte vendit MAX                
Bllokim Karte (në vlerë)           500.00 400.00 100.00
 

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu