Komisionet për individë

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Gusht 2023
Banka Credins BC Gusht 2023
Banka e Bashkuar e Shqipërisë BBSH Gusht 2023
Banka e Parë e Investimeve Albania BPI Gusht 2023
Banka Intesa SanPaolo e Shqipërisë BIS Gusht 2023
Banka Kombëtare Tregtare BKT Gusht 2023
Banka OTP Albania OTP Gusht 2023
Banka Procredit BPC Gusht 2023
Banka Raiffeisen BR Gusht 2023
Banka Tirana BT Gusht 2023
Banka Union BU Gusht 2023
Kërkim
Shërbimi/Produkti:
Monedha:

Komisionet per kredi - LEKË

Kredi per shtepiBAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
Komisioni i Aplikimit MIN  0.003'193.20   0.00   
Komisioni i Aplikimit %  0.00    0.00   
Komisioni i Aplikimit MAX  0.005'322.00   0.00   
Komisioni i Disbursimit MIN20'000.00   30'000.00 5'000.000.0025'000.00  
Komisioni i Disbursimit %1.00 2.001.000.011.000.010.901.251.251.00
Komisioni i Disbursimit MAX       0.00100'000.00  
Komision sherbimi/mirembajtje te llogarise se kredise (në vlerë)0.00 0.00100.00  150.000.00 150.00 
Komision per shlyerje te parakohshme te kredise (pjesore/totale) MIN  0.00    0.000.00  
Komision per shlyerje te parakohshme te kredise (pjesore/totale) %2.00 3.002.000.021.000.022.002.002.002.00
Komision per shlyerje te parakohshme te kredise (pjesore/totale) MAX  0.00  2.00 0.00   
Komision për ndryshimin e produktit MIN  0.00    0.00   
Komision për ndryshimin e produktit %  0.00    0.00   
Komision për ndryshimin e produktit MAX  0.00 21'000.00  0.00   
Komision për ndryshimin e kontratës së kredisë MIN  5'000.005'322.00 5'322.005'000.001'000.00 7'000.00 
Komision për ndryshimin e kontratës së kredisë %  0.000.25 0.50 0.00   
Komision për ndryshimin e kontratës së kredisë MAX6'500.00 5'000.00 21'000.00  1'000.00 7'000.00 
Komision për ndryshimin e qëllimit të kredisë (në %)  0.00    0.00   
Komision për ristrukturimin e kredive MIN  0.00    0.00 4'200.00 
Komision për ristrukturimin e kredive %  0.001.00   0.00   
Komision për ristrukturimin e kredive MAX  0.00 21'000.00  0.00 4'200.00 
Penalitet per shlyerje te vonuar MIN  0.00    0.00   
Penalitet per shlyerje te vonuar %25.00 2.0020.000.1012.000.2015.0020.0020.0036.00
Penalitet per shlyerje te vonuar MAX  0.00    0.00   
Kredi konsumatore me hipotekeBAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
Komisioni i Aplikimit MIN  0.005'000.00   0.00   
Komisioni i Aplikimit %  0.00    0.00   
Komisioni i Aplikimit MAX  0.007'000.00   0.00   
Komisioni i Disbursimit MIN7'000.00 0.00 30'000.00 5'000.000.0025'000.00  
Komisioni i Disbursimit %1.00 2.001.000.011.000.021.001.251.501.50
Komisioni i Disbursimit MAX  0.00    0.00100'000.00  
Komision sherbimi/mirembajtje te llogarise se kredise MIN  0.00100.00  150.000.00 150.00 
Komision sherbimi/mirembajtje te llogarise se kredise %  0.00    0.00  2.00
Komision sherbimi/mirembajtje te llogarise se kredise MAX  0.00  1.000.020.00   
Komision per shlyerje te parakohshme te kredise (pjesore/totale) MIN  0.00  2.00 0.000.00  
Komision per shlyerje te parakohshme te kredise (pjesore/totale) %  3.001.000.01  0.752.002.00 
Komision per shlyerje te parakohshme te kredise (pjesore/totale) MAX  0.00    0.00   
Komision për ndryshimin e produktit MIN       0.00   
Komision për ndryshimin e produktit %     5'322.005'000.000.00   
Komision për ndryshimin e produktit MAX    21'000.000.50 0.00   
Komision për ndryshimin e kontratës së kredisë MIN  5'000.005'322.00   1'000.00 7'000.00 
Komision për ndryshimin e kontratës së kredisë %       0.00   
Komision për ndryshimin e kontratës së kredisë MAX6'500.00   21'000.00  1'000.00 7'000.00 
Komision për ndryshimin e qëllimit të kredisë (në %)  0.000.25   0.00   
Komision për ristrukturimin e kredive MIN  0.00    0.00 4'200.00 
Komision për ristrukturimin e kredive %  0.00    0.00   
Komision për ristrukturimin e kredive MAX  0.00 21'000.0012.000.200.00 4'200.00 
Penalitet per shlyerje te vonuar (në %)25.00 2.0020.000.10  15.0020.0020.0036.00
Kredi konsumatore te pasiguruara BAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
Komisione administrimi MIN3'000.00   6'500.000.005'000.000.00   
Komisione administrimi %2.00 2.001.250.022.500.031.00 2.501.50
Komisione administrimi MAX    13'000.000.00 0.00   
Penalitet per shlyerje te vonuar te kestit te kredise (në %)30.00 2.0020.000.1012.000.2015.00 25.0036.00
Komisione per shlyerje te parakoheshme MIN       0.00   
Komisione per shlyerje te parakoheshme %  3.00 0.010.500.010.75 0.001.00
Komisione per shlyerje te parakoheshme MAX     1.00 0.00