Komisionet për individë

Legjende
Banka Shkurtimi Perditesimi i fundit
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi BAI Maj 2023
Banka Credins BC Maj 2023
Banka e Bashkuar e Shqipërisë BBSH Maj 2023
Banka e Parë e Investimeve Albania BPI Maj 2023
Banka Intesa SanPaolo e Shqipërisë BIS Maj 2023
Banka Kombëtare Tregtare BKT Maj 2023
Banka OTP Albania OTP Janar 2023
Banka Procredit BPC Maj 2023
Banka Raiffeisen BR Maj 2023
Banka Tirana BT Maj 2023
Banka Union BU Janar 2023
Kërkim
Shërbimi/Produkti:
Monedha:

Komisione për kartat - LEKË

Kartë kreditiBAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
Leshimi i kartes sipas kushteve te punes (në vlerë) 1'000.00    0.00 0.00 1'500.00
Komision vjetor i mirëmbajtjes së kartës MIN1'250.00  750.00 1'500.001'500.00 1'000.002'500.00 
Komision vjetor i mirëmbajtjes së kartës %0.00       0.00  
Komision vjetor i mirëmbajtjes së kartës MAX2'500.001'200.00 2'264.201'500.003'000.002'500.002'000.007'000.00 0.00
Leshimi i nje karte te re pas skadimit (në vlerë)2'500.00   0.00   0.00 1'500.00
Dhenia e nje Pin-i te ri (në vlerë)600.00300.00 566.051'000.00200.00700.00600.00700.001'000.001'000.00
Terheqje Cash nga terminalet e bankes MIN400.00200.00 339.63500.00500.00400.00600.00400.00400.00 
Terheqje Cash nga terminalet e bankes %1.502.00 2.502.002.002.502.001.902.00 
Terheqje Cash nga terminalet e bankes MAX800.00       0.00 200.00
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MIN500.00300.00 339.63500.00500.00400.00600.00400.00400.00 
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera %2.002.00 2.502.502.002.502.751.903.00 
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MAX1'000.00       0.00 500.00
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MIN600.00500.00 339.63500.00500.00 600.00500.00400.00 
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit %2.502.00 2.502.503.002.502.752.003.00 
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MAX1'200.00       0.00 500.00
Pagesa nga Pos-et brenda vendit0.00  0.000.00 0.000.000.000.00 
Pagesa nga Pos-et jashte vendit (në %)0.00  0.000.00 0.001.000.000.00 
Bllokim Karte    0.00   0.00  
Interes penalizues per mosshlyerje detyrimi MIN       0.000.00  
Interes penalizues per mosshlyerje detyrimi %17.50  42.0035.0012.0010.000.5033.0010.0021.00
Interes penalizues per mosshlyerje detyrimi MAX        0.00  
Kartë debitiBAIBCBBSHBPIBISBKTOTPBPCBRBTBU
Leshimi i kartes sipas kushteve te punes (në vlerë) 500.000.00 0.00 0.00 0.000.00250.00
Komision vjetor i mirembajtjes se kartes (në vlerë)1'200.00 600.00 1'800.00 600.00600.001'500.001'200.00 
Leshimi i nje karte te re pas skadimit (në vlerë)0.00 0.00 0.00  0.000.000.00250.00
Dhenia e nje Pin-i te ri (në vlerë)500.00300.00400.00400.001'000.00200.00500.00 200.00 500.00
Terheqje Cash nga terminalet e bankes MIN  0.00 0.00   0.000.00 
Terheqje Cash nga terminalet e bankes %0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 
Terheqje Cash nga terminalet e bankes MAX 100.000.00 0.00    0.00 
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MIN300.00300.000.00200.00 450.00 0.00300.00400.00350.00
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera %1.50 0.00  2.003.00 1.252.002.00
Terheqje Cash nga terminalet e bankave te tjera MAX 300.000.00 200.00  150.00   
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MIN500.00 350.00500.00 450.00 350.00300.00500.00350.00
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit %2.502.002.002.002.502.003.002.252.002.502.00
Terheqje Cash nga terminalet jashte shtetit MAX1'000.00 1'000.00    850.00 0.00 
Pagesa nga Pos-et brenda vendit0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 
Pagesa nga Pos-et jashte vendit MIN100.00 0.0025.00   100.00   
Pagesa nga Pos-et jashte vendit %1.502.000.00 2.50 2.501.001.502.50 
Pagesa nga Pos-et jashte vendit MAX  0.0025.00       
Bllokim Karte (në vlerë)  0.00 0.00   500.00400.00