Subjekte financiare jobanka

Subjektet financiare jobanka janë institucione financiare, që ushtrojnë veprimtaritë financiare, të përcaktuara në kuadrin ligjor dhe rregullativ, të tilla si kredidhënia, mikrokredia, faktoringu, qiraja financiare, shërbimi i pagesave dhe transferimit të parave, emetimi i parasë elektronike, këmbimi valutor, etj.

Aktualisht, në Shqipëri operojnë 38 subjekte financiare jobanka.