Subjekte financiare jobanka

Subjektet financiare jobanka janë institucione financiare, që ushtrojnë veprimtaritë financiare, të përcaktuara në kuadrin ligjor dhe rregullativ, të tilla si kredidhënia, mikrokredia, faktoringu, qiraja financiare, blerje kredi me probleme, etj.