Raporti i Kredimarrësit

Raporti i Kredimarrësit është një dokument i gjeneruar nga Regjistri i Kredive, me informacion mbi historinë kreditore të çdo kredimarrësi. Çdo individ dhe subjekt tregtar ka të drejtën të pajiset me këtë raport.

 

Banka e Shqipërisë është autoriteti i vetëm i cili mund të lëshojë një dokument zyrtar për Raportin e Kredimarrësit.

Raporti i Kredimarrësit lëshohet mbi bazën e kërkesës së paraqitur me shkrim pranë Bankës së Shqipërisë.

! Të dhënat që raportohen në Regjistrin e Kredive qëndrojnë deri në 5 vjet pas shlyerjes së kredisë ose nxjerrjes së saj jashtë bilancit të bankës ku është marrë kredia.

Si të marr Raportin e Kredimarrësit

Rishikimi i të dhënave në Regjistrin e Kredive

Në rastet kur kredimarrësit kanë pretendime mbi të dhënat e raportuara për ta në Regjistrin e Kredive, plotësojnë formularin e kërkesës për rishikimin e të dhënave. Kërkesa për rishikimin e të dhënave, do të konsiderohet e pranuar nga Banka e Shqipërisë, duke dorëzuar të njëjtat dokumente identifikimi si në rastin e kërkesës.

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu