Akte të miratuara që priten të hyjnë në fuqi

Në këtë rubrikë gjenden vendimet e Bankës së Shqipërisë, të cilat janë miratuar, por hyjnë në fuqi në të ardhmen.

Vendimi 73/2017 "Për disa ndryshime në rregulloren "Mbi parimet bazë të drejtimit të bankave dhe degëve të bankave të huaja dhe kriteret për miratimin e administratorëve të tyre""

Tipi: Ndryshime në aktet rregullative
Kategoria: Mbikëqyrje
Miratoi: Këshilli Mbikëqyrës
Departamenti: Mbikëqyrja Bankare
Numër Vendimi: Nr. 73 datë 6.12.2017
Botuar në: Fletore Zyrtare nr. 224 datë 21.12.2017
Hyrja në fuqi: 30.04.2018

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu