Rregullore nr. 63/2012 “Mbi parimet bazë të drejtimit të bankave dhe degëve të bankave të huaja dhe kriteret për miratimin e administratorëve të tyre”, version i integruar

Tipi: Akte të miratuara që priten të hyjnë në fuqi
Miratoi: Këshill Mbikëqyrës
Numer: 63
Data: 14.11.2012
Hyn në fuqi: 30.06.2022
Botuar në: Fletore Zyrtare
në datën: 15.04.2022
Kategoria: Mbikëqyrje
Departamenti: Mbikëqyrje Bankare

*Shënim: Rregullorja nr. 63/2012 “Mbi parimet bazë të drejtimit të bankave dhe degëve të bankave të huaja dhe kriteret për miratimin e administratorëve të tyre”, version i integruar, hyn në fuqi në datën 30 qershor 2022.