Rregullore 69/2014 "Për kapitalin rregullator'', version i integruar

Tipi: Rregullore
Miratoi: Këshilli Mbikeqyres
Numer: 69
Data: 18.12.2014
Hyn në fuqi: 10.04.2015
Botuar në: Fletore Zyrtare
në datën: 26.03.2015
Kategoria: Mbikëqyrja
Departamenti: Mbikëqyrja Bankare
Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i strukturës, elementëve përbërës dhe metodës së llogaritjes së kapitalit rregullator të bankës dhe përcaktimit të nivelit minimal të tij.
Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu