Rregullore 69/2014 ''Për kapitalin rregullator'', version i integruar

Tipi: Rregullore
Miratoi: Këshill Mbikëqyrës
Numer: 69
Data: 18.12.2014
Hyn në fuqi: 02.02.2019
Botuar në: Fletore Zyrtare
në datën: 18.01.2019
Kategoria: Mbikëqyrje
Departamenti: Mbikëqyrje Bankare

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i strukturës, elementëve përbërës dhe metodës së llogaritjes së kapitalit rregullator të bankës dhe përcaktimit të nivelit minimal të tij.