Materiale studimore

Materiale studimore

Materialet studimore përfshijnë studime, analiza kërkimore mbi çështje të ndryshme, të cilat prekin aspekte teorike dhe praktike me rëndësi për zhvillimet ekonomike, për jetën aktuale financiare të vendit dhe pritjeve për zhvillim.

Ato përgatiten nga punonjësit e Bankës së Shqipërisë, pikëpamjet e të cilëve nuk janë domosdoshmërisht ato të Bankës së Shqipërisë.

Materialet studimore

Investimi i huaj direkt në vendet në zhvillim të Evropës Lindore: Rasti i Shqipërisë
Autor: Endrita Xhaferaj
Ky studim analizon zhvillimin dhe shpëndarjen e investimit të huaj direkt në vendet e Evropës Juglindore krahasuar me ato të Evropës Qendrore, duke u fokusuar në mënyrë të veçantë në rastin e Shqipërisë. Investimet e huaja konsiderohen të kenë luajtur

Një vlerësim i zëvendësimit të monedhës në ekonominë shqiptare
Autor: Elvira Sojli
Në këtë studim ne ndërtojmë një metodologji për të matur zëvendësimin e monedhës në ekonominë shqiptare, duke përdorur depozitat në valutë të huaj dhe një vlerësim të parasë së huaj në qarkullim. Nga rezultatet e përftuara vërejmë një prirje rritëse të zëvendësimit të monedhës gjatë periudhës 1998-2002 dhe arritjen e një niveli maksimal prej 36 për qind.

Kursi real efektiv i këmbimit në Shqipëri - konceptet dhe matja e tij
Autor: Ilir Vika
Kursi real efektiv i këmbimit (REER) është vlera e jashtme e monedhës së një vendi kundrejt monedhave të partnerëve të tij më të rëndësishëm, dhe është treguesi më i përdorur për matjen e konkurrencës në tregtinë ndërkombëtare. Qëllimi i këtij studimi është matja e kursit real dhe efektiv të këmbimit të monedhës shqiptare, lekut. Në fillim do të prezantojmë disa nga propozimet kryesore lidhur me përkufizimin e drejtë të kursit real të këmbimit. Pas diskutimit mbi avantazhet dhe disavantazhet që mbart secila mënyrë llogaritje e REER, do të mundohemi të ndërtojmë seritë e kursit real efektiv të këmbimit në Shqipëri, për të parë tendencën vlerësuese apo zhvlerësuese në terma realë të lekut dhe se sa i luhatshëm ka qenë ai.

Parashikimi i Bilancit të Pagesave
Autor: Elvira Sojli, Diana Shtylla
Në mënyrë që një shtet të mundet të mbulojë ripagimin e borxhit të jashtëm, janë të nevojshme suficite në bilancin e pagesave. Ky studim përqendrohet në ndërtimin e modeleve ekonometrike strukturore dhe jostrukturore, për të gjithë zërat e bilancit të pagesave. Nga projeksionet e kryera rezulton se fluksi i deritanishëm i financimeve të deficitit korrent mund të jetë i pamjaftueshëm për ta mbuluar këtë deficit dhe nevojiten prurje më të mëdha kapitale dhe financiare.
1 - 4 nga 4
Faqe 1 nga 1