Raporti i Stabilitetit Financiar

Raporti i Stabilitetit Financiar

Raporti i Stabilitetit Financiar analizon zhvillimet me rëndësi të sistemit financiar dhe evidenton faktorët që përfaqësojnë rrezik sistemik.

Ky raport identifikon dhe vlerëson rreziqet me të cilat përballet sistemi financiar dhe infrastruktura e tij, për t'i dhënë autoriteteve publike mundësinë që të identifikojnë masat korrigjuese të nevojshme.

Botohet në gjuhët shqipe dhe angleze, dy herë në vit.

Raporti për ecurinë e “Kërkesës minimale për instrumente të kapitalit rregullator dhe detyrime të pranuara-MREL”, 6M II - 2023

Ky është numri i parë i këtij raporti, i cili ka në fokus zhvillimet kryesore në përmbushjen e kërkesës rregullatore për MREL për periudhën 2021-2023, veçanërisht fundvitin 2023. Raporti do të përditësohet në vijim në terma gjashtëmujorë.

Në dhjetor 2023, 5 banka të sektorit bankar iu nënshtruan kuadrit rregullator të ndërhyrjes së jashtëzakonshme, duke përmbushur kërkesën për MREL. Gjatë periudhës 2021-2023, këto banka kanë ruajtur një kontribut të qëndrueshëm në zhvillimet e sektorit bankar, duke zënë një peshë prej rreth 76% të aktiveve të sektorit dhe 75% të ekspozimeve të ponderuara me rrezik (EPR).