Raporti i Stabilitetit Financiar

Raporti i Stabilitetit Financiar

Raporti i Stabilitetit Financiar analizon zhvillimet me rëndësi të sistemit financiar dhe evidenton faktorët që përfaqësojnë rrezik sistemik.

Ky raport identifikon dhe vlerëson rreziqet me të cilat përballet sistemi financiar dhe infrastruktura e tij, për t'i dhënë autoriteteve publike mundësinë që të identifikojnë masat korrigjuese të nevojshme.

Botohet në gjuhët shqipe dhe angleze, dy herë në vit.

Raporti Tremujor i Politikës Monetare, 2024/II

Përballë një ambienti sfidues ekonomik, të karakterizuar nga çmime, pasiguri dhe kosto financimi relativisht të larta, vëllimi i aktivitetit ekonomik u rrit me 3.4%, duke tejkaluar pritjet fillestare. Paralelisht me të, punësimi dhe pagat shënuan rritje, duke ndihmuar fuqinë blerëse të familjeve, inflacioni erdhi në rënie progresive, ndërsa treguesit kryesorë të ekuilibrave makroekonomikë erdhën në përmirësim.
Përmbajtja:

Raportet e Stabilitetit Financiar ndër vite

13 deri 24 nga 31
Faqe 2 nga 3